ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถอยถด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถอยถด*, -ถอยถด-

ถอยถด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถอยถด (v.) decrease See also: reduce, decline, diminish Syn. ถดถอย, ลดน้อย, ถอยทด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถอยถด
Back to top