ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถอยกรูด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถอยกรูด*, -ถอยกรูด-

ถอยกรูด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถอยกรูด (v.) move back See also: retreat in disarray, recede

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถอยกรูด
Back to top