ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถอนเงิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถอนเงิน*, -ถอนเงิน-

ถอนเงิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถอนเงิน (v.) withdraw money See also: draw deposits, draw money, make a withdrawal, cash a check Ops. ฝากเงิน
English-Thai: HOPE Dictionary
atm.abbr. 1. atmosphere, atmospheric 2. (เอทีเอ็ม) ย่อมาจาก automatic teller machine แปลว่า เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ เป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงิน ได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
automatic teller machineเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ นิยมใช้ตัวย่อว่า ATM หมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงินได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
demonetisevt. ปลดค่าของเงินตรา,ถอนเงินออกมาใช้, See also: demonetisation n. ดูdemonetize demonetization n. ดูdemonetize
demonetizevt. ปลดค่าของเงินตรา,ถอนเงินออกมาใช้, See also: demonetisation n. ดูdemonetize demonetization n. ดูdemonetize
drawback(ดรอ'แบค) n. อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,จุดบกพร่อง,การถอนคืน,การถอนเงิน,การคืนภาษี,การคืนเงิน, Syn. hindrance
drawer(ดรอ'เออะ) n. ผู้ถอนเงิน (โดยตั๋วเงิน) ลิ้นชัก,ผู้ดึง,ผู้ลาก,สิ่งที่ลาก
hacker(แฮค' เคอร์) n. ผู้ที่ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ, ผู้ที่สนใจเรียนรู้คอมพิวเตอร์อย่างจริงจังจนเกินไป,คำนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกพวกที่มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น แอบขโมยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย หรือแอบแก้ตัวเลขในธนาคารเพื่อถอนเงินออกมาใช้เอง คำว่า hack อาจหมายถึงการแอบปรับแก้หรือดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ก็แก้แล้วยิ่งกลับทำให้แย่ลง
inquiryหมายถึง การสอบถามหาข้อมูลผ่านทางเครื่องปลายทาง (terminal) เพื่อให้คอมพิวเตอร์ไปค้นหาข้อมูลที่ต้องการให้ โดยปกติข้อมูลเหล่านี้ จะต้องเก็บ ๆ ไว้ในจานบันทึก เพื่อให้ค้นหาได้รวดเร็ว เมื่อหาพบแล้ว ก็จะแสดงผลให้ดูบนจอภาพ ตัวอย่างง่าย ๆ ที่จะอธิบายในเรื่องนี้ ก็คือเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
overdraw(โอ'เวอะดรอ) v. วาดเลยเถิด,ถอนเงินเกินบัญชี,น้าวธนูเกินไป,พรรณนามากเกินไป,
passbook(พาส'บุค) n. สมุดฝากและถอนเงินของธนาคาร
on line processingการประมวลผลแบบเชื่อมตรงหมายถึง การประมวลผลที่ทำโดยอุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าอุปกรณ์นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของตัวเครื่อง (เช่นเครื่องอ่านบัตร) หรืออุปกรณ์นั้นจะอยู่ห่างออกไปแต่สามารถติดต่อโดยตรงกับเครื่องได้ เช่น การประมวลผลโดยมีการสื่อสารระหว่างเครื่องปลายทางหรือเทอร์มินัล (terminal) และหน่วยประมวลผลกลางโดยทางโทรศัพท์ หรือวิธีอื่น ๆ การทำเช่นนี้เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูล ซึ่งจะเข้าสู่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา เช่น ที่ใช้ในการส่งยานอากาศไปนอกโลก การถอนเงินในระบบเงินด่วน เป็นต้น ดู batch processing เปรียบเทียบ
on-lineเชื่อมตรงในสายหมายถึง การเชื่อมอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์หรือเครื่องปลายทาง (terminal) เข้า กับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ผ่านทางสายเคเบิลหรือด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม เพื่อให้มีการทำงานร่วมกัน เป็นต้นว่า เครื่องถอนเงินด่วน (ATM) จะต้อง "เชื่อมตรง" กับคอมพิวเตอร์เมนเฟรมที่ธนาคารสำนักงานใหญ่ จึงสามารถประมวลผลให้ได้ว่า บัญชีของเรามีเงินเท่าใด ถอนแล้วเหลือเงินอีกเท่าใด ดู off line เปรียบเทียบ
real time processingการประมวลผลแบบทันทีหมายถึง ระบบการประมวลผลข้อมูลที่ทำในทันทีที่ข้อมูลถูกส่งเข้า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาทันทีเพื่อจะได้สั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือควบคุมได้ เช่น การประมวลผลของเครื่องถอนเงินด่วนตามธนาคารต่าง ๆ (ATM) ซึ่งให้บริการการฝากถอน ทำให้ผู้ใช้บริการทราบผลในทันที เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์จะตรวจสอบให้ในทันทีว่า รหัสถูกต้องหรือไม่ มีเงินพอหรือไม่ ฯ ถ้ามีพอ ก็สั่งปฏิบัติการ คือจ่ายเงินให้เลย การจองตั๋วเครื่องบิน ก็มีลักษณะเป็นแบบทันทีนี้เช่นกัน ส่วนการประมวลผลที่ไม่ต้องทำทันที เรียกว่า "การประมวลผลเชิงกลุ่ม" (batch processing) หมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับ มีระบบปฏิบัติการเป็นตัวควบคุม การประมวลผลแบบนี้ มักจะเป็นงานใหญ่ ๆ จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลให้เรียบร้อยก่อน จึงจะส่งเข้าประมวลผล คอมพิวเตอร์จะทำการประมวลผลให้ตามลำดับก่อนหลัง หรือลำดับความสำคัญ วิธีการนี้ประหยัดกว่า แต่ช้าและไม่ทันใจดู batch processing เปรียบเทียบ
teller machineเครื่องฝากถอนเงินเป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ใช้สามารถกดรหัสเพื่อฝากหรือถอน ฯ หรือติดต่อกับธนาคารเพื่อสั่งใช้บริการบางอย่างของธนาคารได้ เป็นต้นว่า ถามยอดเงินคงเหลือ โอนข้ามบัญชี ฯ เป็นระบบการทำงานแบบที่เรียกว่า ระบบทำงานแบบทันที (real time pro- cessing) โดยปกติ การสื่อสารข้อมูลจะผ่านทางสายโทรศัพท์ เครื่องฝากถอนเงินนี้กำลังเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะสะดวกและรวดเร็วกว่ารอรับบริการจากพนักงานบางทีเรียก ATM หรือ automatic teller machine
time sharingการแบ่งกันใช้เวลาหมายถึง การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ตัวประมวลผล เครื่องพิมพ์ และหน่วยขับจานบันทึกในเครื่องเมนเฟรม หรือเครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ร่วมกันในเวลาเดียวกัน หรือมิฉะนั้นอาจใช้หมายถึงระบบการประมวลผลแบบหนึ่ง ที่ทำให้ เครื่องปลายทาง (terminal) ที่มีอยู่หลายเครื่อง สามารถแบ่งกันใช้เวลาของหน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์ได้ หมายถึงว่า ทำให้เครื่องสามารถทำงานได้หลาย ๆ อย่าง ในเวลาเดียวกัน หรือพูดง่าย ๆ ได้ว่า เป็นสมรรถวิสัยของเครื่องที่จะสามารถรับข้อมูลจากเครื่องปลายทางได้มากกว่า 1 เครื่องในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างที่เห็นได้ง่าย ๆ ก็คือการถอนเงินจากตู้เงินด่วนหรือเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM) ซึ่งก็คือเครื่องปลายทางแบบหนึ่งนั่นเอง หลายคนจะสามารถถอนเงินจากสาขาต่างกันได้พร้อม ๆ กัน ในเวลาเดียวกัน (บางทีเขียนติดกัน เป็น timesharing ก็มี)
English-Thai: Nontri Dictionary
drawback(n) ความเสียเปรียบ,ข้อบกพร่อง,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,การคืนเงิน,การถอนเงิน
drawer(n) ผู้ถอนเงิน,ลิ้นชัก,ผู้ดึง,ผู้ลาก
drawing(n) การวาดภาพ,ภาพวาด,ภาพสเก็ต,แผนผัง,การลาก,การถอนเงิน,การจับฉลาก
overdraw(vt) ถอนเงินเกินบัญชี,เรียกร้องมากไป,ขยายความ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
real timeเวลาจริงลักษณะอาการที่คอมพิวเตอร์สามารถตอบสนองในช่วงเวลาที่เร็วพอที่คนจะยอมรับได้ เช่น ในการใช้เครื่องเอทีเอ็มถอนเงิน เมื่อเราสอดบัตรเอทีเอ็มเข้าเครื่องแล้ว เราคาดหมายว่าเครื่องจะตอยสนองต่อการกดแป้นของเราทันที หรือภายในเวลามากที่สุด 3 วินาที ถ้านานกว่านั้นจะเกิดความรู้สึกเครื่องทำงานช้า หรือผิดปกติ [คอมพิวเตอร์]
smart cardบัตรสมาร์ต, บัตรสมาร์ต, บัตรเก่งบัตรพลาสติกขนาดเท่ากับบัตรเครดิตธรรมดา แต่ได้ฝังชิปไมโครโพรเซสเซอร์ และชิปหน่วยความจำเอาไว้ด้วย วัตถุประสงค์ก็เพื่อใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือบัตรเอาไว้เป็นจำนวนมาก เช่น บันทึกข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลอาการเจ็บป่วย ฯลฯ บัตรนี้กำลังเริ่มได้ความนิยมมากขึ้น และต่อไปอาจจะนำมาใช้เป็นบัตรเงินสดแทนธนบัตร นั้นก็คือเมื่อใช้เครื่อเอทีเอ็มถอนเงินนั้น แทนที่จะให้เครื่องเอทีเอ็มส่งธนบัตรให้ เราก็สั่งให้บรรจุเงินให้เราทางบัตรเก่ง ต่อจากนั้นเราก็นำบัตรเก่งไปใช้ เมื่อต้องการจ่ายเงินเราก็โอนเงินที่อยู่ในบัตรนั้นให้กับผู้รับทันที วิธีการนี้บัตรเก่งก็จะกลายเป็นเงินพลาสติกไป [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
draw (vt.) ถอนเงิน See also: ถอน
take out (phrv.) ถอนเงิน Syn. withdraw
withdraw (vi.) ถอนเงิน See also: เบิกเงิน
draw on (phrv.) ถอนเงินจาก
draw out (phrv.) ถอนเงินจาก Syn. get out, get out of, take out, take out of
overdraw (vt.) ถอนเงินเกิน
overdraw (vi.) ถอนเงินเกิน
cheque (vi.) ถอนเงินโดยใช้เช็ค
account book (n.) สมุดฝากและถอนเงินของธนาคาร Syn. bankbook
counting clerk (n.) พนักงานรับฝาก-ถอนเงินในธนาคาร Syn. cashier, clerk
drawer (n.) ผู้ถอนเงิน See also: ผู้เซ็นเช็ค
passbook (n.) สมุดฝากและถอนเงินของธนาคาร Syn. bankbook, account book
teller (n.) พนักงานรับฝาก-ถอนเงินในธนาคาร Syn. cashier, clerk, counting clerk
teller (n.) เครื่องฝาก-ถอนเงิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. Harry Potter wishes to make a withdrawal.ตุณแฮร์รี่ พอตเตอร์ ต้องการถอนเงิน
I mean I'm gonna need to close out the account.ผมบอกว่า ผมอยากจะถอนเงินปิดบัญชีครับ -แต่ว่า มันถูกปิดไปแล้วนะ
And then with the program on this, you'll withdraw $ 10,000 from each and transfer the money to my offshore accounts.และด้วยโปรแกรมนี้, คุณจะถอนเงินออกมา $10,000 ของแต่ละคน... ...และโอนเงิน ไปเข้าบัญชีของฉัน
Cheerio, I just have to go to the bank to draw some money but I'll be coming back this afternoon.เชอริโอ ผมจะไปถอนเงินที่ธนาคาร แต่จะกลับมาบ่ายนี้
Right, I'll withdraw from the bank.ฉันต้องไปถอนเงินจากบัญชี
No, if you are known as a bad debtor, it will be really hard for you to maintain your social life.ถ้างั้น ฉันถอนเงินจากบัตรเครดิตได้หรือเปล่า ?
I know you're busy but I need you to make one phone call to his bank and find out if he's made withdrawals or used his credit card in the last week.ผมรู้ว่าคุณยุ่ง... ..แต่ผมต้องการให้คุณโทรไปธนาคารเขา และขอ... ...การถอนเงิน หรือใช้เครดิตการ์ดในสัปดาห์ก่อน
There are two accountants taking out 7 million euros from a bank I know.มีนักบัญชีสองคนจะถอนเงินเจ็ดล้านออกจากแบงค์ที่ฉันรู้จัก
You access this charge site and put the money from your bank account back here.คุณเพียงแค่เข้าไปในเว็บไซต์การเบิก/ถอนเงินนี้... ...และใส่จำนวนเงินจากบัญชีธนาคารลงไปตรงนี้
I've set up an internet charge site which he can access.ผมติดตั้งเว็ปไซต์ในการเบิก/ถอนเงินซึ่งเขาสามารถเข้าใช้ได้
Mike Traceur has just made a cash advance withdrawal on his credit card.ไมค์ เทรเซอร์ เพิ่งถอนเงินสดล่วงหน้า ด้วยบัตรเครดิต
Actually, it's a withdrawal.ที่จริง มันคือการถอนเงินต่างหาก
Lynette, can you go to the bank and take care of that?ลินเนท คุณไปจัดการถอนเงินที่ธนาคารนะ?
Let's go, pal, I'm making a withdrawal here.เร็วสิว่ะ ฉันกำลังถอนเงินอยู่นะโว้ย
No, no. The doctor said I can work up until I go into labour.คุณอยากเห็นสมุดเช็คที่ถอนเงินออกไปไหม แล้วฉันจะให้คุณดุ
Or cash withdrawals for 2 consecutive days in both November and February.หรือถอนเงินจากธนาคารเลยเป็นเวลา 2 วันติดกันในเดือนพฤศจิกายน และกุมภาพันธ์
All she has to do is withdraw a few grand from the millions that that buyer has probably transferred overseas already.เธอแค่ต้องไปถอนเงินนิดหน่อย จากหลายล้าน ที่คนซื้อ ได้โอนมาจากต่างประเทศ พร้อมหรือยัง
I just want to withdraw the $10,000 so I can be sure the Luxembourg account is properly set up.ฉันต้องการถอนเงิน 10,000 เหรียญ เพื่อให้ฉันสามารถมั่นใจได้ว่า เปิดบัญชีที่ลักเซมเบิร์กเรียบร้อยแล้ว
She emptied the bank account and never showed up.เธอถอนเงินจากธนาคารไปหมดเกลี้ยงแล้วก็ไม่โผล่มาอีกเลย
And he abandoned them?ใช่ มันถอนเงินออกไปเกลี้ยงบัญชี แล้วก็หายหัวไปเลย
8 million Won she withdrew, 8 million. A 2nd grade elementary school kid. Does it make sense?เธอถอนเงิน8ล้านวอน 8ล้านวอน เด็กเกรด2นะ มันเป็นไปได้ไหม..
She withdrew cash from the Kasan branch of Woori bank yesterday.เธอถอนเงินที่สาขากาซาน ของธนาคารวูริเมื่อวานนี้
We just got word that Jimmy O is draining his shadow accounts out here.พวกเราเพิ่งได้รับข้อมูลมาว่าจิมมี่ ได้ถอนเงินออกจากบัญชีผู้ถือเงินแทนที่นี่
It's plane tickets, credit card charges, a. T.M. Withdrawals.ตั๋วเครื่องบิน บัตรเครดิต สลิปการถอนเงินของบัตร เอ.ที.เอ็ม.
Need to make a small withdrawal.เราต้องถอนเงินกันนดหน่อย
Trying to get cash, but he keeps putting in the wrong pin number.พยายามจะถอนเงินสด แต่เขากดเลขรหัสผิด
They're all freaking out about something while they're withdrawing maximum amounts from their accounts just like our firstพวกเขาสติแตกกับบางอย่าง ขณะถอนเงินก้อนโต จากบัญชี คล้ายกับ
You want to make a bet why this one was taking a wad of cash out of the ATM?พนันกันไหมว่าทำไมรายนี้ ถึงถอนเงินก้อนโตจากเอทีเอ็ม
ATM footage showed Daniel trying to make a maximum withdrawal about four weeks ago.ภาพจากกล้องเอทีเอ็ม แดเนียลกำลัง ถอนเงินทั้งหมดเมื่อ 4 สัปดาห์ก่อน
The only reason the Fuentes brothers are forcing people to withdraw cash from the atm is to pay for table service at this club.เหตุผลเดียวที่สองพี่น้องนั่น บังคับให้คนไปถอนเงินจากเอทีเอ็ม คือเอาเงินมากินเที่ยวที่คลับนี้
We ran the dates of the ATM holdups past the club managers.เราเทียบวันที่ถอนเงินจากเอทีเอ็ม กับผู้จัดการคลับ
But... he won't really pull out the investment, would he?เขาจะไม่ถอนเงินลงทุนไปจริงๆ ใช่มั้ย?
But, if I really pull out of the investment, they will definitely panic, right?ไม่สิ แต่จริงๆ แล้ว ถ้าผมถอนเงินลงทุนออกมา ที่นั่นคงจะต้องวุ่นวายกันใหญ่ใช่มั้ย?
I've taken out a fixed deposit.ฉันถอนเงินฝากประจำออกมา
Check his credit cards, A.T.M. withdrawals, Metro cards.การถอนเงินและเมโทรการ์ดของเขาด้วย
You think he'll use one of the parents as leverage to get the other to clear out their accounts.คุณคิดว่าเขาใช้ คนใดคนหนึ่งเป็นเครื่องต่อรอง เพื่อให้อีกคน ถอนเงินจากบัญชีงั้นหรือ
Alison tried to withdraw $40,000 from the branch in Bayside, but she only got 10,000.เอลิสันพยายามถอนเงิน 40000 จากธนาคาร แต่เธอเบิกได้แค่ 10000
Because you cleared out your bank account, checked into a hotel, and started back on Vicodin?เพราะนายเล่นถอนเงินจากธนาคารซะเกลี้ยง ซุกหัวนอนที่โรงแรม และใช้ไวโคดินน่ะหรอ?
Financiers pulled all the money out in 2009, so it's not anything.ไฟแนนซ์ได้ถอนเงินสนับสนุนในปี 2009 สรุปว่ามันไม่มีอะไร.
She'll be clearing out the money any minute now.เธอคงจะถอนเงิน ในไม่กี่นาทีนี้แล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถอนเงิน
Back to top