ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถอนรากเหง้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถอนรากเหง้า*, -ถอนรากเหง้า-

ถอนรากเหง้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถอนรากเหง้า (v.) dig out See also: grub, eradicate Syn. ขุด, ขุดโค่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถอนรากเหง้า
Back to top