ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต๊กโต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต๊กโต*, -ต๊กโต-

ต๊กโต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต๊กโต (n.) gecko See also: Gecko verticillatus Syn. กับแก้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต๊กโต
Back to top