ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้อยๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้อยๆ*, -ต้อยๆ-

ต้อยๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้อยๆ (adv.) closely See also: close behind, tread on the heels of, following with a slow jogging motion (as a dog trots along after a person), tag after (someone), following like a puppy dog, tag along behind somebody Syn. ตามกันไปติด ๆ, ตามหลังไปติดๆ, หย่อยๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When I first saw the defendant, he was, uh... take your time, sergeant.ขณะที่ผมเห็นจำเลย เขา... ต่อยๆ คิด จ่า
You walk like fucking Stepin Fetchit.เดินต้อยๆอย่างกับเป็ด
Well, Natalie, Colby was following you around like a puppy dog.จริงสิ นาตาลี, โคลบี้เดินตามเธอต้อยๆเหมือนลูกหมาเลยนะ
If we start rubbin' elbows with him again, then we're gonna...ถ้าเรายังตามเขาต้อยๆ อีกล่ะก็เราคงจะ...
Now all of a sudden, he started following Sam around like a little puppy.แล้วอยู่ๆวันดีคืนดี เขาก็เริ่มตามแซมต้อยๆๆเหมือนลูกหมา
I can't say that I'm really following you here.ผมไม่พูดไม่ได้ ผมเดินตามคุณอยู่ต้อยๆ
The guy who is Masuka's tool all day long is gonna be sexing up your sister?คนที่คอยเอาแต่เดินตามมาซูกะ ต้อยๆทั้งวัน กำลังจะมีเซ็กส์กับน้องสาวคุณงั้นรึ?
But the truth is, I'm not just gonna follow you around anymore.แต่ความจริงคือ ฉันจะไม่แค่ ตามก้นเธอต้อยๆอีกต่อไป
He was all over David's ass like curry on chips.เขางี้ตามก้นเดวิดต้อยๆ เลย
And they got a little trail of Twos behind them, and they're like "Hey, is there an apple up there?"แล้วก็มีพวกระดับ 2 เดินตามหลังต้อยๆ
I don't want anyone following me.ข้าไม่ชอบให้ใครมาตามต้อยๆ
I'm done following you around like a confused little puppy.ผมจะไม่ตามคุณต้อยๆ อย่างกับลูกหมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้อยๆ
Back to top