ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้อนรับขับสู้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้อนรับขับสู้*, -ต้อนรับขับสู้-

ต้อนรับขับสู้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้อนรับขับสู้ (v.) receive cordially See also: welcome heartily, entertain warmly Syn. ต้อนรับ, รับรอง, รับแขก Ops. ขับไล่, ไล่
English-Thai: Nontri Dictionary
frigid(adj) หนาวจัด,เย็นชา,เยือกเย็น,ไม่ยิ้มแย้ม,ไม่ต้อนรับขับสู้,จืดชืด
hospitable(adj) ใจดี,ต้อนรับขับสู้,อารี,มีเมตตากรุณา,มีอัธยาศัย
hospitality(n) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,การต้อนรับขับสู้,ความมีน้ำใจ
icy(adj) เหมือนน้ำแข็ง,เยือกเย็น,ไม่ต้อนรับขับสู้,เมินเฉย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mother, brother, and I, the royalty of Tenebrae... had all welcomed their visit.ท่านแม่ พี่ชายและตัวฉัน ราชวงศ์แห่งเทเนไบร ต้อนรับขับสู้ พวกเขาอย่างดี
She welcomed you with open arms, didn't she?ต้อนรับขับสู้คุณอย่างดี ใช่มั้ย
Willkommen, bienvenue, welcome. Come on in.ยินดีต้อนรับขับสู้ เข้ามา
It must be their custom, the way they welcome all strangers. Lau Xing.พวกเขาต้อนรับขับสู้คนแปลกหน้าน่ะ, เล่าซิง!
It's called "hospitality".นี่เค้าเรียกว่า "ต้อนรับขับสู้" อย่างดีงัยล่ะ
They were all very gracious to your, uh, people.พวกเธอล้วนต้อนรับขับสู้พวกคุณอย่างดี
No, no. It's a pleasure to have guests, a real treat.ไม่เลย ฉันดีใจทีมีแขกมาหา ได้ต้อนรับขับสู้
Well, then, we thank you for your hospitality.เอาล่ะ งั้น เราก็ขอบคุณ สำหรับการต้อนรับขับสู้ของเจ้านะ
"in the presence of my enemies.เพื่อให้ข้าต้อนรับขับสู้ศัตรู
I totally took advantage of your hospitality.ผมเอาเปรียบการต้อนรับขับสู้ของคุณ
Thanks for your hospitality.ขอบคุณที่ต้อนรับขับสู้อย่างดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้อนรับขับสู้
Back to top