ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้องธรณีสาร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้องธรณีสาร*, -ต้องธรณีสาร-

ต้องธรณีสาร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้องธรณีสาร (v.) fall into vice See also: hoodoo, fall into depravity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้องธรณีสาร
Back to top