ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้องการจะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้องการจะ*, -ต้องการจะ-

ต้องการจะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้องการจะ (v.) want See also: would like to, feel like (doing something)
English-Thai: HOPE Dictionary
binary searchการค้นหาแบบทวิภาคหมายถึง วิธีการค้นหาโดยใช้ระบบแบ่งครึ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็นสองส่วน การค้นหาตัวที่ต้องการจะต้องเลือกหาจากข้อมูลทีละส่วน โดยใช้วิธีเดิมคือแบ่งเป็นสองส่วนย่อย หากพบในส่วนที่หนึ่ง ก็ไม่ต้องเสียเวลาหาในอีกส่วนหนึ่งอีกต่อไป
disk driveหน่วยจานบันทึกหน่วยขับจานบันทึกหน่วยขับแผ่นบันทึกหมายถึง กลไกส่วนที่ใช้หมุนจานบันทึกให้ผ่านหัวอ่านหรือหัวบันทึก (read/write head) ทำให้ สามารถนำข้อมูลที่บันทึกอยู่ในจานบันทึกมาประมวลผลได้ หากต้องการจะบันทึกข้อมูลใหม่ลงไป ก็ สามารถบันทึกได้เช่นเดียวกัน
fatbitsแฟตบิตส์เมื่อต้องการจะนำภาพมาขยายบนจอภาพเพื่อให้มองเห็น ส่วนละเอียดได้ดียิ่งขึ้น วิธีทำก็คือ ขยายขนาดของจุดซึ่งเป็น องค์ประกอบ สำคัญของภาพให้ใหญ่หรือให้อ้วน ขึ้นตามชื่อ ที่ใช้เรียกเพื่อจะได้แก้ไขได้ง่าย จุดที่นำมาขยายขนาดนี้ ที่ เรียกว่า "แฟตบิตส์"
file conversionการแปลงสภาพแฟ้มหมายถึง การแปลงรูปแบบ (format) การเก็บข้อมูลจาก แบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่ง เพื่อให้นำไปใช้กับโปรแกรม ต่างชนิดกันได้ เช่น ถ้าต้องการจะใช้โปรแกรม Word Perfect เรียกแฟ้มข้อมูลที่พิมพ์เก็บไว้โดยใช้โปรแกรม WordStar มาดูบนจอภาพ ก็จะต้องมีการแปลงสภาพแฟ้มจากแฟ้ม ข้อมูลของ Word Perfect เป็น WordStar ก่อน ดู import ประกอบ
insertion pointerตัวชี้การแทรกหมายถึง ตัวชี้ตำแหน่งที่มีลักษณะคล้าย I (เรียกว่า I Beam) ถ้าต้องการจะพิมพ์แทรกลงไปที่ตรงไหน ให้นำตัวนี้ไปวางไว้ตรงนั้น อักขระที่พิมพ์ใหม่ก็จะแทรกลงไปตรงนั้น
program windowหมายถึง วินโดว์ที่มองเห็นบนจอภาพหลังจากที่กดเมาส์สั่งเริ่มโปรแกรม ถ้าหากต้องการจะใช้โปรแกรมนั้น ต้องใช้คำสั่ง FILE...new หรือ open จะทำให้เห็นวินโดว์ใหม่เรียกว่า วินโดว์เอกสาร (document window) แล้วจึงจะเริ่มทำงานได้มีความหมายเหมือน application windowดู document window เปรียบเทียบ
remย่อมาจากคำว่า remark เป็นคำสั่งหนึ่งในโปรแกรมที่ทำให้สามารถเพิ่มข้อความเข้าไปในโปรแกรมได้อีกบรรทัดหนึ่ง โดยที่จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อโปรแกรมเลย (คอมพิวเตอร์ไม่นำไปประมวลผล) ส่วนมากจะใช้ในการบันทึก หรือทำหมายเหตุ หรือใช้บรรยายความที่ต้องการจะให้มีเก็บไว้ในโปรแกรมด้วย เพื่อกันลืม หรือเพื่อให้ผู้ใช้อื่นเข้าใจ)
memory unitหน่วยความจำหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น เมื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์อ่านข้อมูลเข้าไปแล้ว เครื่องอ่านก็จะนำข้อมูลที่อ่านได้ไปเก็บไว้ในหน่วยความจำนี้ แล้วจะเรียกมาใช้ในเวลาที่ต้องการ ข้อความหรือข้อมูลที่นำไปเก็บไว้ในหน่วยความจำแล้วไม่ว่าจะนำมาใช้สักกี่ครั้งกี่หน ก็จะยังคงเป็นอยู่อย่างเดิม แต่ถ้าข้อมูลอื่นถูกอ่านทับเข้าไป ข้อมูลเก่าจะถูกลบไปทันที หรือถ้าไฟดับ ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในหน่วยความจำก็จะหายไปหมดเช่นกัน คอมพิวเตอร์จะทำงานได้ดี หรือมีประสิทธิภาพมากหรือน้อย ย่อมขึ้นอยู่กับหน่วยความจำนี้มากกว่าอย่างอื่น สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์ เราเรียกหน่วยความจำนี้ว่า ชิป (chip) ซึ่งใช้เป็นที่เก็บข้อมูล แบ่งออกได้เป็นสองประเภท คือ ประเภทอ่านได้อย่างเดียว เรียกว่า "รอม" (ROM หรือที่ย่อมาจาก read-only memory) ซึ่งเก็บคำสั่งประเภทที่เครื่องต้องปฏิบัติตามทันที เช่น ไบออส (BIOS) ข้อมูลในนั้นจะไม่มีวันลบหายแม้ว่าจะปิดเครื่อง ส่วนอีกประเภทหนึ่ง เรียกว่า "แรม" (RAM หรือที่ย่อมาจาก random access memory) หน่วยความจำแรมนี้ใช้เก็บโปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลที่กำลังจะใช้งาน เมื่อปิดไฟที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่อยู่ในแรมจะหายไปหมด และหากเริ่มต้นเปิดเครื่องใหม่ ต้องการจะใช้โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลใด ก็จะต้องบรรจุ (load) โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลนั้นมาเก็บไว้ในแรมก่อน จึงจะทำงานต่อไปได้ สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์แล้ว ยิ่งแรมมีขนาดใหญ่เท่าใด ก็ยิ่งแสดงว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นมีประสิทธิภาพเท่านั้นอย่างไรก็ตาม หน่วยความจำที่กล่าวถึงนั้นเป็นหน่วยความจำที่อยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่เรายังมีหน่วยเก็บข้อมูลที่อยู่นอกเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย หน่วยความจำนอกเครื่องนี้ เราเรียกว่า หน่วยความจำช่วย (auxiliary memory) ซึ่งหมายถึงสื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ นั่นเอง เป็นต้นว่า จานบันทึก แถบบันทึก หน่วยความจำเหล่านี้ ไฟดับข้อมูลก็ยังอยู่
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kleptomaniaบ้าหยิบฉวยสมบัติของผู้อื่น, เคล็ปโตแมเนีย, ความต้องการจะขโมยโดยไม่สามารถบังคับใจได้ [การแพทย์]
sketchภาพร่าง, ภาพที่แสดงรายละเอียดของแนวคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ เกิดจากการลำดับความคิดหรือจินตนาการในสิ่งที่เราต้องการจะอธิบายอย่างเป็นขั้นตอน แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ภาพร่าง 2 มิติ ภาพร่าง 3 มิติ และภาพฉาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Splitการแตกหุ้น การแตกหุ้นของบริษัทหนึ่งที่ออกจำหน่ายแล้วให้มีจำนวนมากขึ้น มักจะเกิดขึ้นในกรณีที่ราคาหุ้นของบริษัท ที่ซื้อขายกันในตลาดมีราคาสูง ประกอบกับบริษัทต้องการเงินทุนเพิ่มเพื่อการขยายกิจการ บริษัทจะทำการแตกหุ้น ซึ่งส่วนมากควรจะมีผลให้ราคาตลาดของหุ้นลดลง การซื้อขายจะคล่องตัวขึ้น และเมื่อบริษัทออกหุ้นใหม่เพื่อการเพิ่มทุนก็จะทำได้สะดวกขึ้น ทั้งนี้ การแตกหุ้นจะไม่ทำให้มูลค่ารวมของทุนจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง แต่จะเปลี่ยนเฉพาะจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและราคาตามบัญชีหุ้นเท่านั้น โดยไม่ทำให้สัดส่วนความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นเดิมเปลี่ยนไปแต่อย่างใด เช่น บริษัทที่มีหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น ต้องการจะแบ่งหุ้นในสัดส่วน 3 ต่อ 1 ฉะนั้นจะมีจำนวนหุ้นเปลี่ยนเป็น 3,000,000 หุ้น เป็นต้น [ตลาดทุน]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What I want to say is that…สิ่งที่ฉันต้องการจะพูดคือ...
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To give you something backต้องการจะคืนให้คุณบ้าง
Want to talk about it for real?ต้องการจะคุยเรื่องนี้แบบจริงๆจังๆใช่ไหม?
What'd you want to discuss?ต้องการจะคุยเรื่องอะไรละ
I want to buy the place now?ต้องการจะซื้อบ้านหลังนี้ อยู่ในตอนนี้รึ?
I kind of need to be honest with myself about who I am.ต้องการจะซื้่อสัตย์กับตัวเองว่าฉันเป็นใคร
Wanting to die, but being kept alive just enough to suffer.ต้องการจะตาย แต่ถูกรั้งให้มีชีวิตอยู่ต่อ เพื่อให้ทรมาน
You want to tell him, or shall I?ต้องการจะบอกเขา หรือให้ผมทำดี
He wants to meet you.ต้องการจะพบกับนายด้วย
I see. So she wants to fight alone.ต้องการจะลุยเดี่ยวสินะ
What are you implying?ต้องการจะสื่ออะไรแน่
Gotta make some money, right?ต้องการจะหาเงินใช่มั้ย
You want live , dont you?ต้องการจะอยู่ งั้นหรือ
He wanted to be an adult and now suddenly he is, like in a movie.ต้องการจะเป็นผู้ใหญ่เร็วขึ้น ทันทีที่เขาลืมตา เขากลายเป็นผู้ใหญ่เลย เหมือนในหนัง
Would you like to try again?ต้องการจะเริ่มทดสอบใหม่ หรือไม่?
Can I help you with something?ต้องการจะให้ช่วยอะไรไหม?
Want to get some beer?ต้องการจะได้รับเบียร์บาง
Watch out, there are snakes around here.ต้องการจะไปเดินเล่นหรือเปล่า?
To dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig is what we like to do lt ain't no triсk to get riсh quiсk lf ya dig, dig, dig with a shovel or a рiсkขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุด คือสิ่งที่เราต้องการจะทำ มันไม่ได้เป็นเคล็ดลับที่จะ ได้รับมั่งมีอย่างรวดเร็วไม่มี
I told you he'd be furious!ฉันบอกคุณว่าเขาต้องการจะ โกรธ!
And apart from that, do you mean to tell me that if you wanted to commit suicide, you would go to all the trouble of putting out to sea in a boat, and then take a hammer and chiselแล้วถ้าเกิดต้องการจะฆ่าตัวตายจริง จะลําบากเอาเรือออกทะเลไป... แล้วออกแรงเอาค้อนเเละสิ่ว เจาะรูใต้ท้องเรือไปทําไม
After all, it was the middle of the night. He figured it'd be found the next day.หลังจากทั้งหมดมันเป็นตอนกลางคืน เขาคิดว่ามันต้องการจะพบในวันถัดไป
I want to see your files on every anti- American incident over the past six months.{\cHFFFFFF}ฉันต้องการจะดูไฟล์ของคุณในทุกการป้องกัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอเมริกันที่ผ่านมาหกเดือน
I guess he knew you'd be here, Mr. Ambassador.{\cHFFFFFF}ผมคิดว่าเขารู้ว่าคุณต้องการจะอยู่ที่นี่ นายเอกอัครราชทูต
The palace announced you'd be coming to present credentials.{\cHFFFFFF}พระราชวังประกาศคุณต้องการจะ มาที่จะนำเสนอข้อมูลประจำตัว
MIT was after me, wanted me to rule the world for them.เอมไอที หลังจากฉันคุณรู้ว่า ต้องการจะไห้ฉันครองโลกสำหรับ พวกเขา
Hey, hey, I'd just like to say a few words.เฮย เฮย ฉันต้องการเพียงแค่ ต้องการจะพูดคำไม่กี่คำ
Is there a matter you'd like to take up or down?มีเรื่องที่คุณต้องการจะใช้ หรือลง?
What are you worried about? If I wanted to kill you, you'd be dead already.สิ่งที่คุณกังวลเกี่ยวกับอะไร ถ้าผมต้องการที่จะฆ่าคุณคุณต้องการจะตายอยู่แล้ว
Now we see who can still believe, who wants to, who needs to.แล้วก็รู้ว่าใครจะเชื่อบ้าง ใครอยากจะเชื่อ ใครต้องการจะเชื่อ
You wanted to kill Helena Markos!แกต้องการจะฆ่า เฮเลนา มากอส รึ? !
An employee of Ray's Music Exchange... must be present.ลูกจ้างของการแลกเปลี่ยนเครื่องดนตรีแรย ต้องการจะอยู่
If I was out of line before, I just want to apologize.ถ้าผมถูกออกจากบรรทัดก่อนผมเพียงต้องการจะขอโทษ
I want to hear it, too.ฉันต้องการจะได้ยินเช่นกัน
What were you told, precisely?คุณต้องการจะบอกอะไรกันแน่?
I know you didn't mean to insult my friend.ฉันรู้ว่านายคงไม่ต้องการจะดูหมิ่นเพื่อนฉัน
I'm not even allowed to cross the streetที่ต้องการจะพูดก็คือ... ?
I only saw what I needed to see.ฉันเห็นเฉพาะสิ่งที่ฉันต้องการจะเห็นจ้ะ
But if you want to be born you must break that worldถ้านายต้องการจะไปเกิด นายต้องทำลายโลก
I just want to talk to somebodyผมแค่ต้องการจะบอกกับใครสักคน
That's what I wanted to tell you.นั่นคือสิ่งที่ผมต้องการจะบอกคุณ.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้องการจะ
Back to top