ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้มจืด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้มจืด*, -ต้มจืด-

ต้มจืด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้มจืด (n.) soup See also: broth Syn. แกงจืด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้มจืด
Back to top