ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นเดือน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นเดือน*, -ต้นเดือน-

ต้นเดือน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นเดือน (n.) beginning of month See also: first part of the month Ops. ปลายเดือน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And make them on the first of each month, as opposed to individual payoffs to our SS contacts.จ่ายทุกต้นเดือน... ส่วนที่จ่าย...
The list is in the lower drawer of my desk, which you-- "First of month--"เอสเอสรายชื่ออยู่ในลิ้นชัก "ทุกต้นเดือน..."
I will live in my own time, and starting next month, it's that armada duty that I've been hoping for.ผมใช้เวลาอยู่กับตัวเอง และเริ่มต้นเดือนต่อไป การได้เป็นเจ้าหน้าที่ในยานอามาด้า คือสิ่งที่ผมหวังไว้
That makes sense. First of the month. The bank's probably loaded with cash.สมเหตุสมผล วันแรกของต้นเดือน เป็นไปได้ธนาคารมีการขนเงินสด
Analysts say a broader strategy is at work one that began with the offensive in the Sunni Triangle city of Samarra earlier this month.ผลวิจัยบอกว่า กลยุทธแผ่ขยายกำลังถูกใช้ ...ซึ่งเริ่มไปด้วยการโจมตีที่ Sunni Triangle city of Samarra... ...ตอนต้นเดือน
The first one at the beginning of september in bakersfield.ครั้งแรกคือต้นเดือนกันยายนที่เบเกอร์ฟิลด์
Let me walk you through it. Around the 1st of every month,ใหฉันนำทางเธอเข้าสู่ประวัติการโทรทุกต้นเดือนของเค้า
A grand, first of every month.จนถึงเงินก้อนใหญ่ ทุกๆต้นเดือน
Somewhere around the end of November or early December.สักประมาณสิ้นเดือนพฤศจิกายน หรือต้นเดือนธันวาคม
At the start of February, 'A' made contact with 'B'.ช่วงต้นเดือนกุมภาพ เอ เริ่มติดต่อกับ บี
The construction is almost done and will be complete by early December.การก่อสร้างก็เกือบเสร็จแล้ว\ น่าจะเสร็จสมบูรณ์ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ
I ordered early for August.ผมสั่งช่วงต้นเดือนสิงหาคม
Uh, there was a savagely beaten store clerk outside Jamestown at the beginning of the month, and then another one 2 days later in Bowman, North Dakota.มีเสมียนรายหนึ่งถูกทุบตีอย่างโหดร้าย นอกเจมส์ทาวน์เมื่อต้นเดือน และอีกรายหนึ่งสองวันหลังจากนั้นในโบวแมน นอร์ท ดาโกต้า
So the lights will work on November 1st?งั้นไฟจะกลับมาดีต้นเดือนหน้าใช่มั้ย?
If the board approves, and I can't see why they wouldn't, you would need to be in Louisiana by the beginning of the month.ถ้าคณะกรรมการอนุมัติ และฉัน ก็ไม่เห็นเหตุผลที่จะไม่อนุมัติ คุณจะต้องไปอยู่ที่หลุยเซียนา ในต้นเดือนหน้า
I'm calling about a book you sold at the beginning of April,ผมโทรมาเรื่องหนังสือที่คุณขาย ตอนต้นเดือนเมษายน
And then tonight she phoned and said the waters broke and it's two months early.แล้วคืนนี้เธอโทรมาหาและบอกว่าน้ำที่ยากจนและเป็นสองช่วงต้นเดือน ผม ...
He was institutionalized early January for attacking his mother.เขาไปอยู่สถานสงเคราะห์ตอนต้นเดือน ม.ค. ข้อหาทำร้ายแม่ของเขา
Uh, it would be Seattle, early September.อืม น่าจะเป็นที่ซีแอตเทิล ช่วงต้นเดือนกันยายน
I wasn't expecting you til the start of the month, Mr. O'Brien.เรานัดกันไว้ต้นเดือนนี่คะ คุณโอ'ไบรอัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นเดือน
Back to top