ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นอโศก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นอโศก*, -ต้นอโศก-

ต้นอโศก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นอโศก (n.) Saraca indica Syn. อโศก
ต้นอโศก (n.) Asoka tree See also: Indian flowering plant Syn. โศก, ต้นโศก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นอโศก
Back to top