ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นสายปลายเหตุ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นสายปลายเหตุ*, -ต้นสายปลายเหตุ-

ต้นสายปลายเหตุ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นสายปลายเหตุ (n.) cause See also: origin, primary cause, original cause Syn. ต้นเหตุ, สาเหตุ, มูลเหตุ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นสายปลายเหตุ
Back to top