ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นพลับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นพลับ*, -ต้นพลับ-

ต้นพลับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นพลับ (n.) persimmon Syn. มะพลับ, ลูกพลับ
English-Thai: HOPE Dictionary
crinum(ไคร'นัม) n. ต้นพลับพลึง
English-Thai: Nontri Dictionary
lily(n) ต้นพลับพลึง,ดอกลิลลี่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
persimmon (n.) ต้นพลับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We had a persimmon tree.บ้านฉันมีต้นพลับด้วยละนะ
People called it the Persimmon House.คนส่วนใหญ่ จะเรียกบ้านฉันว่าบ้านต้นพลับล่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นพลับ
Back to top