ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นตำรับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นตำรับ*, -ต้นตำรับ-

ต้นตำรับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นตำรับ (n.) initiator See also: originator Syn. เจ้าของ, คนคิด, ผู้ประดิษฐ์, เจ้าตำรับ
English-Thai: HOPE Dictionary
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่,อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) ,ผู้มีอำนาจ,ผู้เป็นต้นตำรับ,ทางราชการ,แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้,ความเชื่อถือได้,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง,อำนาจทางนิตินัย,อำนาจการเป็นตัวแทน,ความเชี่ยวชาญ, พยาน,การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก
magisterial(แมจจิสเทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับนาย,อย่างวางอำนาจ,เชื่อถือได้,มีหลักฐาน,ในฐานะเป็นต้นตำรับ,ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญ., See also: magisterially adv. magisterialness n.
orthodox(ออร์'ธะดอคซฺ) adj. ดั้งเดิม,ขนานแท้,ต้นตำรับ,ถูกต้อง,อย่างปกติชนทั้งหลาย,เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ,ซึ่งตกทอดมาจากโบราณกาล,เป็นทางราชการ,เป็นประเพณี.
English-Thai: Nontri Dictionary
authority(n) อำนาจ,เจ้าหน้าที่,เจ้าพนักงาน,ต้นตำรับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The very genuine, the very wonderful, the very stage-hoggy Steven Gold.- คิวใครต่อ ต้นตำรับ คนเก่ง เซียนเวที สตีเว่น โกลด์
I knew it was popular, but de rigueur?ฉันรู้ว่ามันฮิตมาก แต่ ต้นตำรับ เนี่ยนะ
Original, impressive, well done.ต้นตำรับ,สง่างามและยอดเยี่ยม
And a dinner here is never second bestต้นตำรับสูตรเด็ด คู่แข่งที่ไหนไม่มี
The original, classic werewolf movie?ต้นตำรับหนังมนุษย์หมาป่า?
A plate of soil with engine oil's a super recipeดินปนน้ำมัน สุดยอดต้นตำรับ
All you ever think about is food.ฉันว่าไม่มีใครทำอร่อยเท่าต้นตำรับหรอกว่ะ
As far as I know, Flack's been de rigueurเท่าที่ฉันรู้นะ แฟล็กเป็นต้นตำรับเลยล่ะ
I wanted to make you a traditional Italian meal...ฉันเลยอยากทำอาหารอิตาเลี่ยนต้นตำรับ
An original Tak Mashido bot.หุ่นต้นตำรับ ของ "ทัก มาชิโดะ"
Black Sue and Original Recipe Sue are going to take care of it.ซูดำ และซูต้นตำรับจะจัดการเอง
I'm the original badass.ฉันนี่ต้นตำรับจิ๊กโก๋
Original, Honey Nut.ทั้งต้นตำรับและลูกกระจ๊อก
Fanny Brice is the King Lear of musical theatre roles, and I'm just an unknown Jewish girl from Ohio, who came of the age in a high school glee club.Fanny Brice คือพระเจ้าเลียร์ (ตัวละครของเช็กสเปียร์) แห่งละครเวที และฉันเป็นแค่ สาวยิวโนเนมจากโอไฮโอ้ ผู้มาจากต้นตำรับ ชมรมร้องเพลงในโรงเรียนมัธยม
Okay, so let's start with the Funny Girl classics.โอเค เริ่มจากเพลงต้นตำรับของ Funny Girl
Originality or singularity used to be valued and sought after.ความเป็นต้นตำรับหรือเป็นหนึ่งเดียว เคยเป็นสิ่งที่มีค่าและน่าเสาะหา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นตำรับ
Back to top