ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นตอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นตอ*, -ต้นตอ-

ต้นตอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นตอ (n.) source See also: origin Syn. เหตุเดิม, เรื่องเดิม, เค้าเดิม, ที่เกิด
ต้นตอ (n.) Croton tiglium Linn. Syn. ต้นสลอด
English-Thai: HOPE Dictionary
original(อะริจ'จิเนิล) adj.,n. แรกเริ่ม,ต้นตอ,ต้นฉบับ,เดิม,ซึ่งมีมาแต่เดิม,เป็นราก,เป็นฐาน,ใหม่,สด,เป็นครั้งแรก,เป็นของแท้ ,มูลเหตุ,รากฐาน
root(รูท) n. ราก,หน่อ,หัวใต้ดิน,ฐาน,รากฐาน,แหล่งที่มา,แก่นแท้,รากของต้นตอ, (คณิตศาสตร์) กรณฑ์,ลูกหลาน,รากศัพท์,รากของคำ vi. มีกำเนิดจาก,มีบ่อเกิดจาก -Phr. (take root งอกราก เจริญเติบโต ยึดแน่น), Syn. rootlet,shoot,taproot
English-Thai: Nontri Dictionary
origin(n) สาเหตุ,ต้นตอ,พืชพันธุ์,แหล่งกำเนิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
radicalismคติมูลวิวัติ, คตินิยมการเปลี่ยนถึงรากฐาน, ลัทธิสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่ต้นตอ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Culture Mediumอาหารเลี้ยงเซลล์ของเหลวที่ประกอบด้วยสารอาหารต่างๆหรือปัจจัยที่จำเป็นต่อการควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์ ซึ่งใส่ไว้ในจานเพาะเลี้ยงเซลล์เพื่อให้เชื้อได้รับสารอาหารเหล่านี้และใช้ในการเจริญเติบโต - อินดิวส์พลูริโพเทนท์สเต็มเซลล์ หรือไอพีเอสเซลล์ (Induced Pluripotent Stem Cells (iPS Cells))เซลล์ชนิดพลูริโพเทนท์ซึ่งถูกสร้างมาจากเซลล์ที่เจริญวัยเต็มที่แล้ว เช่นเซลล์ผิวหนัง การสร้างไอพีเอสเซลล์จะทำได้โดยการกระตุ้นยีนที่อยู่ในเซลล์ที่เจริญวัยเต็มที่แล้ว ให้พัฒนาย้อนกลับไปทำหน้าที่เหมือนเซลล์ต้นตอจากตัวอ่อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Multipotentคุณสมบัติของเซลล์ต้นตอในการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์จำเพาะชนิดอื่นได้หนึ่งชนิดหรือมากกว่า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reparative Medicineการแพทย์การสร้างอวัยวะใหม่วิธีการบำบัดรักษาโดยการเปลี่ยนแปลงเซลล์ต้นตอให้เป็นเซลล์ชนิดจำเพาะที่ต้องการเพื่อนำไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยเพื่อซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ถูกทำลาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
stem cellstem cell, สเต็มเซลล์ หรือ เซลล์ต้นตอ หรือ เซลล์ต้นกำเนิด เป็นชื่อเรียกของเซลล์ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาไปเป็นเซลล์อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย [ชีวจริยธรรม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
affiliate (vt.) สืบสาวต้นตอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
From understanding the origin of many,ต้นตอของหลายสิ่งหลายอย่าง
The source had to be close to that field, if not in the field.ต้นตอต้องอยู่ใกล้ๆ สนาม ถ้าไม่ได้อยู่ในสนาม
What leads? What? Something new?ต้นตออะไร อะไรกัน มีอะไรใหม่งั้นเหรอ
It'll work. Perhaps.บางที ถ้าเราเริ่มต้นตอนนี้
When I fired this idiot the other day, I decided to replace him with one of those camera surveillance systems.เมื่อฉันไล่เจ้าทึ่มนี่ออก ฉันตั้งใจจะค้นหาต้นตอของเรื่อง... ...และด้วยกล้องวงจรปิดของห้าง
I ain't starting now!ฉันจะไม่ได้เริ่มต้นตอนนี้!
Still no official figures for the bomb blast in the metro an hour ago.ขณะนี้ยังหาต้นตอของระเบิดไม่พบ ชั่วโมงที่แล้ว
We can't trace the virus or pin it down.เราแกะรอยไวรัสก็ได้ หาต้นตอก็ไม่พบ
I don't know when anything began any more.ผมไม่รู้ว่าเรื่องราวต่างๆ มันเริ่มต้นตอนไหน
You're conscious. So, we can begin now.คุณมีสติ ดังนั้นเราสามารถเริ่มต้นตอนนี้
They tried again going to the source... but even while keeping him separated from Abe by two rooms...ทั้งคู่พยายามควานหาต้นตอเรื่องราว...
This is RTLM, Hutu Power Radio.นี่คือ คลื่น RTLM วิทยุพลัง ฮูตู(สถานีวิทยุต้นตอสาเหตุปลุกปั่นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ )
We're looking into its origins right now.ทางเรากำลังหา แหล่งต้นตอของมันอยู่
But he doesn't understand that sometimes you got to grab the situation by the gonads and take control.แต่บางทีเขาก็ไม่เข้าใจเรื่องแบบนั้น เราต้องจัดการต้นตอปัญหาแล้วคุมให้อยู่หมัด
General, you must get to the bottom of this.ท่านนายพล เรื่องนี้เจ้าต้องสืบให้ลึกถึงต้นตอ
We're trying to find out how an entire network of terrorist groups is financed and you give us one bomb-maker.เรากำลังพยายามหาต้นตอเครือข่าย ของคนให้เงินสนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย ...แล้วที่เธอทำได้ คือแค่หาัมือระเบิดเพียงคนเดียว
Yeah. It turns out it doesn't start until 10:00, so can i stay out till 1:00?ค่ะ เค้าจะเริ่มต้นตอนสี่ทุ่ม
This facility is, for the most part, just like its predecessor.คุณสมบัติของพวกนี้ส่วนใหญ่เหมือนกับต้นตอของพวกเขา
Is like nothing compared to its succulent source, as the gourmets among you will tell you, of course.เทียบไม่ได้กับต้นตออันเย้ายวนของมัน ตามที่เหล่าพ่อครัวทั้งหลายยอมรับหรอก
Fact is, you're looking at the source of the modern age, the microchip, lasers, spaceflight, cars, all reverse-engineered by studying him.เพราะมันคือต้นตอ วิทยาการสมัยใหม่ ไม่โครชิพ ,เลเซอร์ ,ยานอวกาศ ,รถยนต์ หลายอย่าง เริ่มต้นจาก การศึกษาเจ้านี่
Oh, yeah. This is definitely the source of the stink.อื้อหือ ไอ้นี่แหละต้นตอของกลิ่น
Yes. I'm gonna cut the faces, not the armor.แน่นอน, ฉันจะเริ่มที่ต้นตอ ไม่ใช่แค่ผิวเผิน
Maybe we'll dig up a lead on the whereabouts of former Umbrella Corporation employees.บางทีเราอาจจะขุดไปถึงต้นตอ ของอดีตพนักงานอัมเบรลล่าเลยก็ได้
Besides,i get the feeling that the bear isn't really the,you know, core problem here.อีกอย่าง ฉันว่าตุ๊กตาหมีนี่ ไม่ใช่ต้นตอของปัญหา ของที่นี่หรอก
Find the source of your first rejection and make her pay for it.หาต้นตอที่ถูกปฏิเสธครั้งแรก และให้เธอชดใช้
And you're asking me to trace a label?และคุณกำลังถามฉัน เพื่อหาต้นตอฉลาก
Over time, hostages start to root for the captor.เป็นตัวประกันล่วงเวลา เริ่มต้นตอของการเข้าจับกุม
House isn't the rooting kind.เฮาส์ไม่ได้เป็นประเภทต้นตอ
Science will lead us to the source of the disease.วิทยาศาสตร์จะนำเราให้เจอกับต้นตอของโรค
To know that, we must go back to the beginning.เพื่อจะหาต้นตอ, เราคงต้องกลับไปยังจุดเริ่มต้น
We'll slip in, find the problem. Hunters will never know we were here.เราจะย่องเข้าไป หาต้นตอของปัญหา พวกนักล่าจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเราอยู่ตรงนี้
Oh, no wonder he was so excited when we got home.อ่อ ไม่แปลกใจเลยที่เขาดูจะตื่นเต้นตอนเราไปถึงบ้าน
I don't want those transactions traceable, Mr. NichoIs.ฉันไม่ต้องการให้มีการสืบหาต้นตอของโอนเงิน คุณนิโคล
Starting now noone moves in this city unrestricted.เริ่มต้นตอนนี้ ห้ามให้ใครเข้ามาในเมือง
It begins just after sundown.มันเริ่มต้นตอนที่พระอาทิตย์เพิ่งจะตก
Getting to the bottom of this mess.ขุดไปให้ถึงต้นตอเรื่องนี้เลยจ๊ะ
We're getting to the bottom of this...เรากำลังจะทำการสืบสาวไปถึงต้นตอของเรื่องนี้...
I don't really wanna dance right now, okay?ฉันไม่ได้ อยากเต้นตอนนี้ เข้าใจไหม?
But i'm gonna get to the bottom of this on my own.แต่ยังไงฉันก็จะสืบหาต้นตอด้วยตัวเอง
So,we must find the source befo another outbreak occurs.เราต้องหาต้นตอ ก่อนที่จะมีรายอื่นเกิดขึ้นอีก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นตอ
Back to top