ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นชา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นชา*, -ต้นชา-

ต้นชา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นชา (n.) tea-leaves used for masticatory purposes See also: name of tea-leaves of which are used chewing
English-Thai: HOPE Dictionary
tea(ที) n. ใบชา,ต้นชา ,เครื่องดื่มใส่ชา,งานเลี้ยงน้ำชา,กัญชา,-Phr. (one's cup of tea เหมาะสม สมควร)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
herb tea (n.) ต้นชา Syn. beverage
tea (n.) ต้นชา Syn. beverage, herb tea
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because you're still married to a Russian stripper.เพราะว่าคุณแต่งงานแล้วกับแม่สาวนักเต้นชาวรัสเซียนั่น
I have this sudden urge to don a Fedora and dance the Charleston.ฉันรู้สึกอยากจะร้องโอเปร่า และเต้นชาร์เลสตัน
And I do not dance the Charleston ... unless, of course, you want me to..?แต่ฉันไม่เคยเต้นชาร์เลสตัน ยกเว้น นายจะอยากให้ฉันเต้น..
I didn't think that all, you know, male dancers were gay.ผมไม่ได้คิดอะไรเลย นักเต้นชายต้องเป็นเกย์
Yeah, number one male dancer on the Eastern Seaboard.ใช่ นักเต้นชายอันดับหนึ่งของฝั่งตะวันออก
What can I say, I'm a gardener by ethnic default.สิ่งที่ฉันสามารถพูดได้ว่าฉันสวนโดยเริ่มต้นชาติพันธุ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นชา
Back to top