ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่อรองราคา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่อรองราคา*, -ต่อรองราคา-

ต่อรองราคา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อรองราคา (v.) bargain Syn. ต่อราคา
English-Thai: HOPE Dictionary
bargain(บาร์'เกน) n. การต่อรองราคา,สิ่งที่ได้มาด้วยการต่อรองราคา,สินค้าราคาถูก vi.,vt. ต่อรองราคา,ตกลง -Phr. bargain for คาดหวัง เชื่อถือ -Conf. agreement
chaffer(ชาฟ'เฟอะ) v.,n. (การ) ต่อราคา,ต่อรองราคา,คุย,แลกเปลี่ยนของ, See also: chafferer n.
cheapen(ชี'เพิน) {cheapened,cheapening,cheapens} vt. ทำให้ถูก,ดูถูก,ลดคุณภาพ,ทำให้มีค่าน้อยลง,ต่อรองราคา. -vi. ถูกลง,ราคาตก, Syn. depreciate
higgle(ฮิก'เกิล) vi. ต่อรอง,ต่อรองราคา,ต่อรองเงื่อนไข
jew(จู) {Jewed,Jewing,Jews} n. ชาวยิว,ผู้นับถือศาสนายิว (Judaism) ,ผู้สืบเชื้อสายจากชนชาติฮิบรู,ชาวอิสราเอล vt. ต่อรองราคาให้ต่ำลง,กด,ราคาให้ต่ำลง
English-Thai: Nontri Dictionary
bargain(n) การต่อรองราคา
chaffer(vi) ต่อรองราคา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ceap๑. การต่อรองราคา๒. ของซื้อของขาย๓. วัตถุกลางในการแลกเปลี่ยน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bargain away (phrv.) ต่อรองราคา See also: ตกลงกันเรื่องราคา
bargain over (phrv.) ต่อรองราคา See also: ตกลงกันเรื่องราคา Syn. bargain about
barter away (phrv.) ต่อรองราคา See also: ตกลงกันเรื่องราคา Syn. bargain away
dicker over (phrv.) ต่อรองราคา Syn. bargain about
haggle (vi.) ต่อรองราคา Syn. bargain
haggle over (phrv.) ต่อรองราคา Syn. haggle about, bargain about
dicker with (phrv.) ต่อรองราคากับ Syn. bargain with
bargain about (phrv.) ต่อรองราคาของ See also: ตกลงกันเรื่องราคา Syn. dicker over, haggle over
haggle about (phrv.) ต่อรองราคาเกี่ยวกับ Syn. bargain about
haggle for (phrv.) ต่อรองราคาเพื่อ Syn. bargain for
dicker for (phrv.) ต่อรองราคาเพื่อให้ได้ Syn. bargain for
bargain with (phrv.) พยายามต่อรองราคา See also: ตกลงกันเรื่องราคา Syn. dicker with, haggle with
haggle with (phrv.) พยายามต่อรองราคา See also: ตกลงกันเรื่องราคา Syn. dicker with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You drive the hard bargain. OK. Luigi make you a new deal.คุณขับรถต่อรองราคาอย่างหนัก ตกลง ลูวีกี ทำให้คุณเป็นข้อตกลงใหม่
SO REALLY, IT'S A BARGAIN. MM.จิงๆแล้ว มันเป็นการต่อรองราคานะ\ อืม...
I'm here to negotiate the rates.ฉันมาเพื่อต่อรองราคา
We already negotiated the rate with Mr. Macon.เราต่อรองราคากับคุณมาคอนเรียบร้อยแล้ว
We could, you know, negotiate.เราน่าจะ นายรู้นะ ต่อรองราคา
Let us negotiate a price for the meal.ให้เราต่อรองราคาสำหรับอาหาร
I can offer to bargain a better price from batiatusข้าสามารถต่อรองราคากับบาเทียตัสได้
I'll let the Bastards negotiate their own fee.ฉันจะปล่อยให้สหายพวกนี้ ต่อรองราคาของพวกเขาเอง
You are a drug dealer. Negotiate.นายเป็นพ่อค้ายาเสพติด ต่อรองราคาซะสิ
Name one thing in this world that is not negotiable.สิ่งหนึ่งที่อยู่ในโลกใบนี้ นั่นก็คือห้ามต่อรองราคา
It appears that bargain has come to an end.ปรากฏว่าการต่อรองราคา ได้มาถึงจุดจบ
Then it's a bargain.งั้นก็ต่อรองราคามาสิ
I made most of them, and searched the Internet for bargains.และจากการต่อรองราคา ในอินเทอร์เน็ต
Now, I'm trusting you to fulfill your part of the bargain.ตอนนี้ฉันคุณไว้วางใจเพื่อตอบสนอง ส่วนหนึ่งของการต่อรองราคา. ของคุณ
For evil cannot be accommodated nor yet ever bargained with.สำหรับปีศาจแล้วไม่สามารถยืม หรือต่อรองราคาได้
Because it makes it impossible to negotiate.เพราะมันทำให้ต่อรองราคากันได้ยาก
Maybe we can negotiate a price, pay them off.เราอาจต่อรองราคากันได้ - จ่ายให้หมด
I wind up seeing a lot more of Ava than I bargained for.ฉันลมขึ้นเห็นมากขึ้นของ เอวะ กว่าที่ผมต่อรองราคา
You've a devil's bargain!คุณได้ต่อรองราคาปีศาจ!
You have contacts. You have taste. You can haggle the hind legs off a donkey.คุณมีเส้นสาย มีรสนิยม คุณสามารถต่อรองราคาที่ต้องการ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่อรองราคา
Back to top