ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตู้นิรภัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตู้นิรภัย*, -ตู้นิรภัย-

ตู้นิรภัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตู้นิรภัย (n.) safe
ตู้นิรภัย (n.) safe Syn. ตู้เซฟ
English-Thai: HOPE Dictionary
safe(เซฟ) adj. ปลอดภัย,มั่นคง,n. ตู้นิรภัย,ถุงยางคุมกำเนิด., See also: safely adv. safeness n., Syn. secure,unhurt,intact
safe-crackern. ผู้งัดแงะเซฟ,ผู้งัดแงะตู้นิรภัย
English-Thai: Nontri Dictionary
vault(n) ตู้นิรภัย,ห้องเก็บของใต้ดิน,ป่าช้า,เพดานรูปโค้ง,อุโมงค์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Safesตู้นิรภัย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
safe (n.) ตู้นิรภัย See also: ตู้เซฟ Syn. chest, repository, safety-deposit box, strongbox
safety-deposit box (n.) ตู้นิรภัย See also: ตู้เซฟ Syn. chest, repository, strongbox
safe deposit box (n.) ตู้นิรภัยของธนาคารที่รับฝากของมีค่า See also: ตู้นิรภัย, ตู้เซฟ Syn. chest, repository, safety-deposit box, strongbox
safety-deposit box (n.) ตู้นิรภัยของธนาคารที่รับฝากของมีค่า See also: ตู้นิรภัย, ตู้เซฟ Syn. chest, repository, strongbox
safecracker (n.) ผู้งัดแงะตู้นิรภัย See also: โจร Syn. robber
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bank accounts, lock boxes, planes, houses, jewelry.บัญชีธนาคาร ตู้นิรภัย เครื่องบิน บ้าน เครื่องเพชร
So, banks keep physical cash in vaults, safety-deposit boxes, and ATM's.ก็ธนาคารเก็บเงินในห้อง ตู้นิรภัย และเอทีเอ็ม
This safe is something he brought in himself.ตู้นิรภัยนี่เป็นสิ่งที่เขานำมาเองครับ
The vault in question, number 713, had been emptied earlier that same day."ตู้นิรภัยหมายเลย 713 ในวันนั้นว่างเปล่า
So the vault and then, so...ตู้นิรภัยและจากนั้นก็
And if you've got valuables, keep them in the hotel safe.ถ้าท่านมีของมีค่า โปรดเก็บไว้ในตู้นิรภัยของโรงแรม
At Gringotts, Hagrid took something out of the vault.วันนั้นที่กริงกอตส์ แฮกริดเอาบางอย่างออกจากตู้นิรภัย
Now, when the case needs work they take it out of the vault, directly across the hall and into the Preservation Room.เมื่อเขาไม่ตั้งแสดงหรือไม่เก็บในห้องนีรภัย. ทีนี้, เมื่อเขาต้องการตรวจสอบ เขาก็ย้ายออกจากตู้นิรภัยข้ามไปอีกฝั่ง เข้าไปใน ห้องอนุรักษ์.
We keep them in the vault.เราเก็บมันไว้ในตู้นิรภัย
This is the contents of your mother's safety-deposit box.ของที่แม่คุณเก็บไว้ในตู้นิรภัย อยู่ในนี้หมดแล้ว
He put them in a safety deposit box, but I bet the box is at the bank where he keeps his checking account,เก็บไว้ในตู้นิรภัย ฉันพนันได้ว่าเขาต้องเก็บไว้ที่ธนาคาร ที่เขาเปิดบัญชีเอาไว้
The contents of your safety deposit box, Mr. Smith,ของที่อยู่ในตู้นิรภัยแก ได้หายไปหมดแล้ว สมิธ
I'd like to access my safe deposit box, please.ฉันขอเข้าไปดูตู้นิรภัยของฉันหน่อย
We'll dig a tunnel from the basement of the shop under the Chicken Inn and pop up in the safe deposit vault.เราจะขุดอุโมงค์จากห้องใต้ดินของร้าน ใต้โรงแรมชิคเก้นแล้วก็ขึ้นไปโผล่ที่ห้องตู้นิรภัย
Lots of money in that vault, juwelry, bonds.เิงินจำนวนมากในตู้นิรภัยนั่น เพชรพลอย พันธบัตร
The papers said there was a woman in the vault.หนังสือพิมพ์บอกว่ามีผู้หญิงในตู้นิรภัย
All that was left in the vaults were marked bills.ในตู้นิรภัยเหลือแต่ธนบัตร ที่เราทำเครื่องหมายไว้
Engineer got a job building the vault.วิศวกรได้รับงานให้สร้างตู้นิรภัย
I just retrieved it from my safe deposit box.ผมเพิ่งไปเอามาจากตู้นิรภัย
What do you have a safe deposit box for?คุณเช่าตู้นิรภัยไว้เพื่ออะไร
Open up the cages boys let's show those new BFAB why we call it the vault okay, hey moose boy how are you my friend?เปิดกรงหน่อยพวก เราจะโชว์ให้พวกมาใหม่เห็นว่าทำไมเราถึงเรียกที่นี่ว่าตู้นิรภัย โอเค เฮ้ มูส นายเป็นยังไงบ้าง
Rose used some kind of device that allowed him to access the vaults without setting off the bank alarms.โีรสเคยใช้เครื่องมือบางอย่าง ซึ่งสามารถทำให้เขาสามารถ เข้าไปยังตู้นิรภัยได้ โดยไม่ทำให้สัญญาณเตือนภัย ของธนาคารดังเลย
Who had come in to check out a safety deposit box,คนที่เข้ามาตรวจดูตู้นิรภัย
I know I'm safe, as long as I'm here.ฉันรู้ว่าฉันตู้นิรภัย ตราบเท่าที่ฉันอยู่ที่นี่
This is where he's keeping the money. The vault in the evidence room.เขาเก็บเงินไว้ที่ ตู้นิรภัยในห้องเก็บหลักฐาน
At least to find out the make and model of that vault.เพื่อสืบและทำแบบจำลองตู้นิรภัย
They're taking the vault.พวกนั้นเอาตู้นิรภัยไป
I mean, isn't that why you had it in the safety deposit box in the first place?นั่นไม่ใช่เหตุผลที่แม่เก็บ ไว้ในตู้นิรภัย ตั้งแต่แรกเหรอคะ
All that's in the First Mutual safety deposit box.ทั้งหมดอยู่ในตู้นิรภัยรวมตู้แรก
Only one has safety deposit boxes.มีเพียงแห่งเดียวที่มีตู้นิรภัย
Home vaults, bank boxes, safe houses...ห้องใต้ดินลับ,ตู้นิรภัยธนาคาร,ที่หลบภัยเอย
♪ Contents of dad's safe deposit box.ใครบางคนกำลังถูกครอบงำ ของๆพ่อที่อยู่ในตู้นิรภัย
In his secret safety cabinet, there were some documents.ที่บ้านเขามีตู้นิรภัยที่ดูเหมือนจะมีเอกสารสำคัญอยู่
Helene told me it was in the vault.เฮลีนบอกว่าสิ่งนี้อยู่ในตู้นิรภัย
The files are kept in safes in one room controlled by IAB.เอกสารทั้งหมดถูกเก็บในตู้นิรภัย ในห้องที่ควบคุมดูแลโดย IAB
However, only the handlers have the combinations to their UC's safe.ยังไงก็ตาม มีแค่ผู้ดูแลเท่านั้น ที่รู้รหัสของตู้นิรภัย
Young Kaylee's gonna need a second safety deposit box if you decide to leave one more dollar to her.ไคลี่หลานรัก จำเป็นต้องมีตู้นิรภัยเงินของอีกแห่ง ถ้าคุณตัดสินใจ ที่จะทิ้งเงินเอาไว้ให้เธออีกก้อน
They have, uh, some-- some kind of bank surveillance.พวกเขา เอ่อ... เหมือนจะเป็นเรื่องตู้นิรภัยฝากเงินกับธนาคาร
Oh. Take me to the vault, sweetie pie.พาฉันไปที่ตู้นิรภัยได้แล้ว สาวน้อย
There's no clear line of sight to the vault.ไม่มีทางไปตู้นิรภัย โดยไม่มีใครเห็นได้เลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตู้นิรภัย
Back to top