ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตุ๊ต๊ะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตุ๊ต๊ะ*, -ตุ๊ต๊ะ-

ตุ๊ต๊ะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตุ๊ต๊ะ (adj.) fat See also: obese, corpulent, very fat, chubby Syn. อ้วนอุ้ยอ้าย, อ้วน, อุ้ยอ้าย Ops. ผอม, แห้ง
English-Thai: Nontri Dictionary
portly(adj) ท้วม,กำยำล่ำสัน,สง่า,ตุ๊ต๊ะ,ผึ่งผาย,ใหญ่โต
waddle(n) การเดินเตาะแตะ,การเดินอย่างเป็ด,การเดินตุ๊ต๊ะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You need to show yourself back to your table, Big Dog.มึงอย่ามาทำโชว์ออฟแถวนี้ ไอ่หมาตุ๊ต๊ะ
Sheree slept with that big Oscar guy, the drummer.ชีรี่โยกกะนายตุ๊ต๊ะออสการ์ มือกลอง
I need the baby to be healthy, not flabby.เราอยากให้เด็กแข็งแรงนะ ไม่ใช่อวบตุ๊ต๊ะ
It's gonna be hanging in some fat mechanic's basement, and he won't be looking at your face.มันคงถูกแขวนไว้ที่ไหนซักแห่งในห้องใต้ดินของช่างอ้วนตุ๊ต๊ะ และเขาคงจะไม่มองหน้าเธอหรอก
Flabby, fat and lazy You walked in and whoops-a-daisyอ้วนตุ๊ต๊ะและง่วงเหงา คุณมาถึง พวกเราจึงยินดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตุ๊ต๊ะ
Back to top