ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตุ๊กๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตุ๊กๆ*, -ตุ๊กๆ-

ตุ๊กๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตุ๊กๆ (n.) tuk-tuk See also: motor-tricycle Syn. รถตุ๊กๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตุ๊กๆ
Back to top