ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตุ๊กตุ่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตุ๊กตุ่น*, -ตุ๊กตุ่น-

ตุ๊กตุ่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตุ๊กตุ่น (n.) doll See also: kind of animal-shaped toys Syn. ตุ๊กตุ่นตุ๊กตา
ตุ๊กตุ่นตุ๊กตา (n.) doll See also: toy Syn. ตุ๊กตุ่น
ตุ๊กตุ่นตุ๊กตา (n.) doll See also: kind of animal-shaped toys
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pete, you throw that rubber spider again and I'm going for my staple gun.พีท, ถ้านายส่งตุ๊กตุ่นแมงมุมนี่มาอีกทีละก็ ฉันจะยิงนายด้วยแม็กเย็บกระดาษแน่
Ah, check it out, he's got a puppet.ดูซะมั่ง มันมีตุ๊กตุ่นมาด้วย
You got mad skills for puppets.ไอ้ตุ๊กตุ่นนี่ขี้เหร่ไปหน่อยนะ
He takes my favourite toy, and he rips the head off of it! Right in front of me.เขาหยิบตุ๊กตุ่นตัวโปรดฉัน ไปเด็ดหัวหลุดต่อหน้า
And while you're doing it, Agent Rhodes, would you mind reenacting your look of absolute befuddlement for me?และในขณะที่คุณกำลังทำมันตัวแทนโรดส คุณจะอยู่ในใจของคุณดูตุ๊กตุ่น จากความสับสนแน่นอนสำหรับฉันหรือไม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตุ๊กตุ่น
Back to top