ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตุ่มเล็กๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตุ่มเล็กๆ*, -ตุ่มเล็กๆ-

ตุ่มเล็กๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตุ่มเล็กๆ (n.) prickly heat See also: heat rash, sudamina, sudamen, papule, pustule, blister Syn. ผื่น, เม็ดเล็กๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
nodule(n) ปมเล็ก,ตุ่มเล็กๆ,ปุ่มเล็กๆ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
nodule (n.) ตุ่มเล็กๆ See also: ปุ่มเล็กๆ, ส่วนที่บวม Syn. tubercle
tubercle (n.) ตุ่มเล็กๆ
tubercule (n.) ตุ่มเล็กๆ See also: ปุ่มเล็กๆ
tuberculate (adj.) ที่มีตุ่มเล็กๆ
tuberculous (n.) เกี่ยวกับตุ่มเล็กๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตุ่มเล็กๆ
Back to top