ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตุลาคม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตุลาคม*, -ตุลาคม-

ตุลาคม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตุลาคม (n.) October Syn. เดือนตุลาคม
English-Thai: HOPE Dictionary
columbus dayn. วันที่12ตุลาคม
halloween(แฮล'ละวีน) n. ตอนเย็นหรือคืนวันที่31 ตุลาคม เป็นวันเล่นสนุกสนานเพลิดเพลินสำหรับเด็ก ๆ
october(ออคโท'เบอะ) n. ตุลาคม,เหล้าที่กลั่นในเดือนตุลาคม
English-Thai: Nontri Dictionary
October(n) เดือนตุลาคม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Financial Year ปีงบประมาณ ปีของการทำบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ ทางด้านการเงินและการงบประมาณ สำหรับงบประมาณของรัฐบาล มักจะไม่ใช้ปีปฏิทิน เช่น ในสหรัฐอเมริกา ปีงบประมาณเริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 มิถุนายน ประเทศไทย ปีงบประมาณเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายน ของแต่ละปี [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
October (n.) ตุลาคม See also: เดือนตุลาคม
Halloween (n.) ตอนเย็นหรือคืนวันที่ 31 ตุลาคม
October (n.) เดือนตุลาคม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
October the 12th, last year.วันที่ 12 ตุลาคม ของปีที่แล้ว
Out town was liberated on October 15, 1944.เมืองที่ได้รับการปลดปล่อยเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2487
Look here. "Jews living outside of the prescribed area will have to move to the Jewish district by 31 of October, 1940."ดูนี่น่ะ "ชาวยิวที่อยู่นอกเขตดังกล่าว จะต้องย้ายเข้ามาอยู่ในเขตยิว ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 1940
"RUI Performs Live in Utase, October 5, 2003""การแสดงสดของรูอิที่อุตาเสะ , วันที่ 5 ตุลาคม 2546"
October 10th, 6:50pm.10 ตุลาคม อีก 10 นาที 1ทุ่ม
But here on October 9th 1941 a letter is being written directly to Thomas J. Watson with all sorts of detail of the activity of the German subsidiary none of these machines were sold they were all leased by IBM.แต่ในวันที่ 9 ตุลาคม 1941 มีจดหมายฉบับหนึ่งเขียนโดยตรงถึง โธมัส เจ วัตสัน ระบุบอกรายละเอียดทุกอย่าง
The last entry in his journal was made on October 11, 1918.ในบันทึกของเขานั้นครั้งสุดท้าย ลงวันที่ไว้ 11 ตุลาคม คศ.1918
36-1004 Pyong Yang 20 Miles north of DMZ October 10, 2003, 01:47 A. M37-1004 จอง ยัง 20 ไมล์จากชายแดนเกาหลีเหนือ 10 ตุลาคม 2003 เวลา 01: 47
The last day of Octoberวันที่ 31 ตุลาคม ค่ะ
A Scorpio 1969, November 3rdวันที่ 28 ตุลาคม 1969 ราศีพิจิก
The date was October 13th, 1307. A Friday.วันศุกร์ที่13 ตุลาคม ค.ศ 1307
October 27, the day before the murder.27 ตุลาคม เป็นวันก่อนที่เขาถูกฆ่า
October 29 was not a special festival.29 ตุลาคม ไม่มีงานเทศกาลพิเศษ
15. NIGHT OCTOBER 2 DAY, 2006คืนที่ 15 วันที่ 2 ตุลาคม 2006
18. NIGHT OCTOBER 5 DAY, 2006กลางคืน วันที่ 5 ตุลาคม 2006
19. NIGHT OCTOBER 6 DAY, 2006คืนที่ 19 วันที่ 6 ตุลาคม 2006
20. NIGHT OCTOBER 7 DAY, 2006กลางคืน วันที่ 7 ตุลาคม 2006
21. NIGHT OCTOBER 8 DAY, 2006กลางคืน วันที่ 8 ตุลาคม 2006
And I was never able to put things right with my sister, Cecilia... because she was killed on the 15th of October, 1940... by the bomb that destroyed the gas and water mains above Balham tube station.และฉันก็ไม่สามารถทำทุกสิ่งให้ถูกต้อง กับพี่สาวขอฉัน,ซิซีเลีย เพราะว่าเธอตาย ในวันที่ 15 ตุลาคม 1940
"october 13, 1977."วันที่ 13 ตุลาคม 1977
We had lunch at Nobu and then went to a hotel room.วันที่ 18 ตุลาคม ฉันเจอกับเดนนิส เราทานมื้อเที่ยงที่โนบุ
This film is a dramatization of events that occurred October 1st through the 9th of 2000, in the northern Alaskan town of Nome.หนังเรื่องนี้ดัดแปลงจากเหตุการณ์จริง ที่เกิดขึ้นในวันที่ 1 ถึง 9 ตุลาคม ปี 2000 ในภาคเหนือของอลาสก้า เมืองที่ชื่อว่า โนม
Today we have some important information concerning the events of October 6th that we feel...ในวันนี้เรามีข้อมูลสำคัญ ที่จะแสดงถึงความห่วงใย ที่ได้เกิดในเหตุการณ์ - ของวันที่ 6 ตุลาคม ที่พวกเราต่างรู้สึก...
We were conducting just such an experiment here on... ..October the 6th, at precisely 1100 hours Pacific Daylight Time.พวกเราได้ทำการทดลอง โครงการนี้ใน... วันที่ 6 ตุลาคม ตอน 11.00 นาฬิกาตรง ของเวลาฝั่งแฟซิฟิก
Final trial, October 6, 1997การพิจารณาคดีครั้งสุดท้าย วันที่ 6 ตุลาคม 1997
Sentence, October 13, 1997วันพิพากษา วันที่ 13 ตุลาคม 1997
Rorschach's journal, October 12th, 1985.บันทึกของรอร์แชค, วันที่ 12 ตุลาคม 1985
Rorschach's journal, October 13th, 1985 8:30 p.m.บันทึกของรอร์แชค วันที่ 13 ตุลาคม ปี 1985... ... เวลาสองทุ่มครึ่ง
Rorschach's journal, October 21st, 1985.บันทึกของรอร์แชค, 21 ตุลาคม ปี 1985
Rorschach's journal, October 12th, 1985.บันทึกของรอร์แชค, 12 ตุลาคม ปี 1985
"Type 91 torpedoes transferred to the aircraft carrier Kaga October 28th, 1941, Shanghai.""เครื่องยิงตอร์ปิโดสู่อากาศ ชนิด 91 คาก้า ...28 ตุลาคม 1941 เซี่ยงไฮ้"
"Use by October 21, 1987.""ผลิตเมื่อ ตุลาคม 1987"
The date is October 23, 2006.วันนี้ 23 ตุลาคม ปี 2006
So at 11:00 A.M. On October 6th, you conducted a proton-driven plasma-wakefield experiment.เอาล่ะ ในตอนเวลา 11.00 น. ในวันที่ 6 ตุลาคม นายได้ทำการทดลอง เครื่องเร่งพลาส่าลำแสงโปรตรอน
On October 6th, you were in Toronto burying your father, I believe.- ในวันที่ 6 ตุลาคม นายอยู่ที่โตรอนโต กำลังฝังศพพ่อนายอยู่ ผมคิดว่างั้น
Beginning on October 6th, they knew that you and mark were at the center of this thing.จากวันที่ 6 ตุลาคม พวกมันรู้ว่า นาย และ มาร์ค เป็นศูนย์กลางของการสอบสวนคดีนี้
In guadalcanal on October 24 and 25, 1942.ประจำการ ณ กัวดาลคานาล ในวันที่ 24 และ 25 ตุลาคม 1942
And, man, since October 6th, when I didn't see anything,และเพื่อน เนื่องจากในวันที่ 6 ตุลาคม ตอนที่ผมไม่ได้เห็นอะไรเลย
When I do the math, the first date I keep coming up with is October 6, 2009...เมื่อผมลองคำนวณดู วันแรกที่ผมได้มาคือ วันที่ 6 ตุลาคม 2009...
Now these are taken from people who were being scanned at the time of the blackout on October 6th.และนี่เป็นภาพสมองของคน ที่เพิ่งทำการสแกน ภายหลังเกิดเหตุการณ์หมดสติ ในวันที่ 6 ตุลาคม เป็นเหมือนกันคือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตุลาคม
Back to top