ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตุลย์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตุลย์*, -ตุลย์-

ตุลย์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตุลย์ (n.) balance See also: pair of scales, steelyard, ancient measure or weight Syn. ตราชั่ง, ตราชู, คันชั่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ignore him, honey. He's a Libra.ช่างเถอะ เขาราศีตุลย์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตุลย์
Back to top