ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตุรกี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตุรกี*, -ตุรกี-

ตุรกี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตุรกี (n.) Republic of Turkey See also: Turkey Syn. ประเทศตุรกี
English-Thai: HOPE Dictionary
aegean(ไอจี' อัน) adj., n. ชื่อทะเลในเมดิเทเรเนียนอยู่ระหว่างกรีกกับตุรกี., Syn. Aegean Sea
aga(อา' กะ) n. ตำแหน่งเกียรติยศ (ในตุรกี) , นายพล., Syn. agha
crescent(เครส'เซินทฺ) n. เสี้ยวพระจันทร์,ดวงจันทร์ครึ่งซีก,สัญลักษณ์ของตุรกีหรืออิสลาม,รูปพระจันทร์ครึ่งซีก,ศาสนาอิสลาม,บ้าน ถนนหรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นรูปครึ่งวงกลม adj. เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก,เพิ่มหรือสูงขึ้นเป็นลำดับ, See also: crescentic adj. ดูcresc
fez(เฟซ) n. หมวกแขก,หมวกตุรกี
ottoman(ออท'ทะเมิน) adj. เกี่ยวกับอาณาจักรออตโตมาน (ตุรกีสมัยก่อน) . n. ชาวตุรกี.
pashan. ชื่อตำแหน่งข้าราชการชั้นสูงของตุรกีสมัยก่อน
turk(เทิร์ค) n. ชาวตุรกี,ชาวเติร์ก
turkish(เทอค'คิช) adj.,n. (เกี่ยวกับ) ตุรกี,ชาวตุรกี,ภาษาตุรกี, See also: Turkishly adv. Turkishness n.
turkman(เทิร์ค'เมิน) n. ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตุรกี, See also: Turkmenistan,Turkmenian adj. , (pl. Turkmen)
uzbek(อูซ'เบค) n. ชาวตุรกีที่อาศัยอยู่ในTurkestan pl. Uzbek s,Uzbek)
English-Thai: Nontri Dictionary
pasha(n) ตำแหน่งขุนนางตุรกี
Turk(n) แขกเติร์ก,แขกตุรกี
Turkish(adj) เกี่ยวกับตุรกี
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Turkeyตุรกี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Turkey (n.) ตุรกี
caique (n.) เรือพายชนิดหนึ่งที่ใช้ในประเทศตุรกี
Ottoman (n.) ชาวตุรกี
Ottoman Empire (n.) อาณาจักรตุรกี
pasha (n.) ตำแหน่งข้าราชการระดับสูงในตุรกีและกลุ่มตะวันออกกลาง
Turk (n.) ชาวตุรกี
Turk (n.) ภาษาตุรกี
Turkey (n.) ประเทศตุรกี
Turkish (adj.) เกี่ยวกับประเทศตุรกี
Turkish (adj.) เกี่ยวกับภาษาตุรกี
Turkish (n.) ภาษาราชการของประเทศตุรกี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Officials have confirmed the target of the blast to be the U.S. Air Base at Incirlik, Turkey.ทางการยืนยันว่าเป้าหมายเป็นค่ายทหารสหรัฐฯ ที่อินเซอร์ลิค ตุรกี ระเบิดได้ทำลายสำนักงานทหารสัญญาบัตร
Your turkey tetrazzini saved my marriage.สูตร ตุรกี เทอทราสซินี่ ช่วยรักษาสภาพแต่งงานฉันไว้ได้
Looking at Turkey, what can you do?โอเค ตุรกี เธอทำอะไรได้บ้าง?
He's advocated intervention in Syria, Turkey, Iran.เพราะเขาสนับสนุนการแทรกแซง ในซีเรีย ตุรกี อิหร่าน
The Turk wants to talk!ตุรกีต้องการที่จะพูดคุย!
He has fields in Turkey, where they grow poppy.เขามีสาขาในประเทศตุรกีที่พวกเขาเติบโตงาดำ
That Turk shows one hair on his ass, he's dead.ที่ตุรกีแสดงให้เห็นอย่างใดอย่างหนึ่งผมบนตูดของเขาเขาตาย
The smallest, Asteroid B-61 2, was discovered by a Turkish astronomer in 1 909.ดวงเล็กที่สุด แอสเทอรอยด์ บี-612 นักดาราศาสตร์ชาวตุรกี เป็นผู้ค้นพบในปี 1909
Joey, have you ever been in a Turkish prison?โจอี้ เธอเคยอยู่ในคุกตุรกีมั้ย
Which is what? Turkish?แล้วนั่นอะไรอีกล่ะ ภาษาตุรกีใช่มั้ย
Tells me you got something Worth hiding.Is it turkish prison?บอกผมซิว่าคุณซ่อนบางอย่างที่มีค่า นักโทษตุรกี?
Towels imported from Turkey# ผ้าเช็ดตัวส่งตรงจากตุรกี
Sir. We have report in Iran and Turkeyท่านครับ เราได้รับรายงานในอีราน และตุรกี
But the good news is, we have a car ready to pick you up in about oh, six hours, and a plane ticket to Turkey waiting for you at the airport.เดี๋ยวเราจะเอารถไปรับคุณ อีกประมาณ สัก 6 ชม. ตอนนี้ตั๋วไปตุรกี รออยู่ที่สนามบินแล้ว
Ed, Sadiki just landed in Turkey.เอ็ด เครื่องของซาดิกิเพิ่งลงที่ตุรกี
A massive explosion has taken place in Incirlik, Turkey.เกิดระเบิดรุนแรงในอินเซอร์ลิค ตุรกี
...of the list of casualties since some of the men killed may have been stationed at Incirlik on classified missions.ถึงรายชื่อของเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย เพราะว่าบางคน มาประจำการในตุรกีเพื่อปฏิบัติภารกิจลับ
Incirlik, which in Turkish means fig orchard, has served since September the 11 th as a primary hub in the wars in Afghanistan and Iraq.อินเซอร์ลิคในภาษาตุรกีแปลว่า"สวนรุกขชาติ" ตั้งแต่เหตุการณ์ 9-11 ได้กลายเป็นฐานส่งกำลังบำรุง ในอัฟกานิสถานกับอิรัก
Find out where the Turkish Consul is in town.หาว่าสถานกงศุลตุรกีอยู่ที่ไหน
I thought that was because she was married to that turk.ผมว่านั่นเป็นเพราะ เธอแต่งงานกับไอ้ตุรกีนั่น
And how does it feel to be the most beautiful girl of Turkeyแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงที่เป็นผู้หญิง.. ที่สวยที่สุดในตุรกีคะ
What does this mean in turkish?ในภาษาตุรกี ว่ายังไงนะ.. ?
The Turkish soldier is the bravestเหล่าทหารตุรกี ถือกันว่ากล้าหาญที่สุด
We won't do you any harm.เหล่าทหารตุรกี แล้วเราจะไม่ทำร้ายคุณ
I'm like the Turkish All Gore. - Look at this.ฉันเหมือนพวกตุรกีที่ล่อวัว
From a turkish pay-as-you-go phone.ที่มากจากโทรศัพท์โทรทางไกลจากตุรกี
What was that, some kind of Turkish bath?นั่นอะไร บางอย่างเกี่ยวกับ อ่างน้ำของตุรกีรึเปล่า
Of Turkish Aerotech?ของตุรกีอากาศยานน่ะเหรอ?
Would the Turk really play such a dangerous game?คิดว่าพวกตุรกีกล้าเสี่ยงเรื่องแบบนี้เหรอ?
It's quite infamous in the region of Turkey, near the Black Sea, for it's ability to induce an apparently mortal paralysis.เป็นของขึ้นชื่อแถบชาย แดนตุรกีชายฝั่งแบล็คซี ที่ทำให้มีการตายเหมือนโรคอัมพาธ
W... He's getting away! I know a shortcut.ผมรู้ทางลัดผ่านถิ่นพวกตุรกี
I spread it like a venerable disease in a Turkish harem.ข้าแพร่ข่าวไปเหมือนกับ โรคบุรุษในฮาเร็มที่ตุรกีร์
So, I hear you blocked the proposal to position Jupiter missiles in Turkey.คือผมได้ยินว่าคุณน่ะคัดค้านการติดตั้ง ขีปนาวุธ จูปอเตอร์ ในตุรกี
You put our nukes in Turkey or anywhere that close to Russia, and you're looking at war.ถ้าติดตั้งนิวเคลียร์ในตุรกี หรือที่ไหนทีี่ใก้ลกับรัสเซีย และเธอกำลังมองหาสงคราม?
Missiles in Turkey send a very clear message.ขีปนาวุธในตุรกี นี่คือสัญญาณที่ชัดเจน
I've reconsidered my position and I now believe we should put Jupiter missiles in Turkey.ผมได้ทบทวนอย่างรอบครอบ และผมเชื่อว่าเราควรจะติดตั้ง ขีปนาวุธ จูปิเตอร์ในตุรกี
America are currently placing in Turkey.ที่อเมริกากำลังติดตั้งอยู่ในตุรกี
"The presence of US missiles in Turkeyการปรากฎของขีปนาวุธสหรัฐในตุรกี
What with the Americans refusing to remove their missiles from Turkey.คิดยังไงที่อเมริกาไม่ย้ายขีปนาวุธ ออกไปจากตุรกี
Now they have their missiles placed in Turkey I expect you'll be planning new missile sites of your own.ตอนนี้พวกเขาติดตั้งขีปนาวุธไว้ในตุรกี.. ผมคาดว่าคุณจะมีแผนใหม่ เรื่องขีปนาวุธ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตุรกี
Back to top