ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตื่นเต้นตกใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตื่นเต้นตกใจ*, -ตื่นเต้นตกใจ-

ตื่นเต้นตกใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตื่นเต้นตกใจ (v.) alarm See also: fright Syn. ตกใจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excitabilityถูกกระตุ้น,การรับรู้ต่อสิ่งเร้า,การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น,ภาวะที่ไวต่อการเร่งเร้าหรือถูกกระตุ้น,สภาวะที่ไวต่อการกระตุ้น,การไวต่อการกระตุ้น,ตื่นเต้นตกใจง่าย,การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น,ความไว,การแสดงอาการโต้ตอบสิ่งเร้า,การไวต่อการกระตุ้น [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hyperventilation. The soufflé fell... again!ขี้ตื่นเต้นตกใจ สงสัยซูเฟล่
Let's try an exercise now.อย่าพยายามตื่นเต้นตกใจ เราจะให้นายปฏิบัติตาม
They did the whole shock-and-awe thing.ทำให้มันตื่นเต้นตกใจน่าดู
The new season is full of shocking fun surprises.ซีซั่นใหม่จะเต็มไปด้วยความสนุกตื่นเต้นตกใจ
To not get agitated by little things and always be dignified...อย่าตื่นเต้นตกใจกับเรื่องเล็กน้อย... ...และก็ทำตัวให้สง่าผ่าเผยหน่อย
I mean, I remember getting kicked out of preschool because I was having panic attacks when they made us use manila paper, but...จำได้ว่าเคยโดนไล่ ออกจากโรงเรียนอนุบาล เพราะตื่นเต้นตกใจมากเกิน ตอนเขาให้ทำงานฝีมือ จากกระดาษสา แต่...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตื่นเต้นตกใจ
Back to top