ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตื่นเต้นดีใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตื่นเต้นดีใจ*, -ตื่นเต้นดีใจ-

ตื่นเต้นดีใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตื่นเต้นดีใจ (v.) overjoy Syn. ดีใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
elation(อิเล'เชิน) n. ความปลื้มปีติยินดี,ความภูมิใจ,อารมณ์ตื่นเต้นดีใจ,ความอิ่มอกอิ่มใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
excited (adj.) ตื่นเต้นดีใจ See also: กระตือรือร้น Syn. enthusiastic
thrill at (phrv.) ตื่นเต้นดีใจต่อ See also: เร้าใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you're a little short, it's okay. I don't want to take your last dime.คุณทำให้ผมตื่นเต้นดีใจแต่ที่จริงมันไม่ได้มีอะไรเลยหนิ
Baby was so excited even not sleeping, i mention her dark circles then she dozed off.ยัยหนูตื่นเต้นดีใจมากจนนอนไม่หลับ ฉันพูดหมายถึงเธองีบหลับในช่วงดึก
I'm so excited. I have us both enrolled in dance classesฉันตื่นเต้นดีใจ เราสองคนจะสมัครเรียนเต้นรำ
OK, you can just let me out at the next corner.บราโว่(ตื้นเต้นดีใจ),เอคโค่(เสียงสะท้อน) ไป! ไป! \ บอกคนอื่นด้วย!
She'd be thrilled to see this!คิโยระต้องตื่นเต้นดีใจแน่ๆ ที่เห็นป้ายนี้!
If she was flustered, she certainly didn't show it.ถ้าจะบอกว่านางตื่นเต้นดีใจ... นางไม่ได้แสดงทีท่าอะไร
When I was clinging on to you, weren't you going "KYAK" with glee while telling me to get lost?ตอนที่ฉันตามตื้อเธอ ต่อหน้าฉันเธอพูดว่าไปซะไปให้พ้น แต่ในใจเธอนะร้อง จ๊ากกก เพราะตื่นเต้นดีใจ
My heart danced with joy for the first time in a long time.ฉันไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นดีใจ อย่างนี้มานานแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตื่นเต้นดีใจ
Back to top