ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตึ้กตั้ก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตึ้กตั้ก*, -ตึ้กตั้ก-

ตึ้กตั้ก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตึ้กตั้ก (adv.) sound of the throbbing of the heart See also: loudly, wildly Syn. ตึ้กๆ, ตึกๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตึ้กตั้ก
Back to top