ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตึกๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตึกๆ*, -ตึกๆ-

ตึกๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตึกๆ (adv.) sound of the throbbing of the heart See also: loudly, wildly Syn. ตึ้กๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตึกๆ
Back to top