ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตี๊ต่าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตี๊ต่าง*, -ตี๊ต่าง-

ตี๊ต่าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตี๊ต่าง (v.) suppose See also: take for granted, assume, presume Syn. สมมุติ Ops. ตามจริง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Every month the back page of Mode was filled with pictures of Fey at different parties.ทุกเดือน บนปกหลังของโหมด จะมีรูปของเฟย์ ตามปาร์ตี้ต่างๆ
She's dead because of Trinity.เธอตายเพราะทรินิตี้ต่างหาก
I invited him to the party, love.ฉันเชิญเค้าสู่ปาตี้ต่างหาก ที่รัก
People don't throw balls any more, stupid.จริงเหรอ? เขาจัดงานปาร์ตี้ต่างหาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตี๊ต่าง
Back to top