ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีเกลียว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีเกลียว*, -ตีเกลียว-

ตีเกลียว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีเกลียว (v.) twist (a rope) See also: splice
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cordเส้นตีเกลียวเสริมยาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีเกลียว
Back to top