ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีห่าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีห่าง*, -ตีห่าง-

ตีห่าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีห่าง (v.) act estrange See also: act indifferent or distant, alienate, set apart Syn. ตีตัวออกห่าง
English-Thai: HOPE Dictionary
wide(ไวดฺ) adj.,adv. กว้าง,กว้างขวาง,หลวม,ใจกว้าง,ไพศาล,ขยาย,แพร่หลาย,ห่าง,ไกล,n. ลูกคริกเก็ตที่ถูกตีห่างจากประตู, See also: wideness n., Syn. broad,far,inclusive
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was afraid she'd drift away....และฉันอิจฉา ฉันกลัวว่าเธอจะตีห่างออกไป
In the beginning, the Kaiju attacks were spaced by 24 weeks.ในตอนแรก ไคจูโจมตีห่างกัน 24 อาทิตย์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีห่าง
Back to top