ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีสาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีสาย*, -ตีสาย-

ตีสาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีสาย (v.) send a telegram See also: wire, cable Syn. ส่งโทรเลข
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes, I'm calling about the attack on the trunk lines.ครับ ผมโทรแจ้ง เกี่ยวกับการโจมตีสายโทรศัพท์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีสาย
Back to top