ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีบ*, -ตีบ-

ตีบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีบ (v.) narrow See also: be constricted Syn. แคบ Ops. กว้าง
ตีบ (adj.) constricted See also: narrow Syn. แคบ, คอด, กิ่ว Ops. กว้าง
ตีบ (n.) kind of banana
ตีบตัน (v.) be constricted See also: narrow Syn. ลีบ, ตีบ, แคบ
ตีบตันใจ (v.) constrain See also: depress, downcast, melancholy, be at one´s wit end, be helpless Syn. อัดอั้นใจ, อึดอัดใจ, สับสน, อัดอั้นตันใจ Ops. โล่งอก, โล่งใจ
ตีบทแตก (v.) have an excellent act See also: perform very well
ตีบรรทัด (v.) rule See also: draw a line, make lines Syn. ขีดเส้น, ตีเส้น
ตีบ้านตีเมือง (v.) attack (a city or country) See also: defeat Syn. โจมตีเมือง
ตีบแคบ (v.) narrow See also: become narrower Ops. ตีนกว้าง
English-Thai: HOPE Dictionary
amydriasisภาวะที่เกิดการตีบของรูม่านตา
bung(บัง) {bunged,bunging,bungs} n. จุก,รูถัง vt. ปิดด้วยจุก,ปิดจุก,อุดแน่น,ขว้าง,โยน,ทำให้ขยายใหญ่ -Phr. (bung off หนี) -Phr. (bung up ตีบาดเจ็บ,จุกเต็มไปหมด,ตีเสีย), Syn. stopper
clock watch n.นาฬิกาที่ตีบอกชั่วโมง
constriction(คันสทริค'เชิน) n. การทำให้เล็กลง,การทำให้ตีบตัวลง,ภาวะที่ถูกบีบ,ส่วนที่หดตัว,สิ่งที่ใช้บีบหรือกด, Syn. tightness
diphtheria(ดิฟเธีย'เรีย) n. โรคคอตีบ . - diphtherial adj. ดูdiphtheria
miosis(ไมโอ'ซิส) n. ภาวะที่รูม่านตาตีบตัวเล็กกว่าปกติ, See also: miotic adj
stricture(สทริค'เชอะ) nการกล่าวหา,การกล่าวโทษ,การตำหนิอย่างรุนแรง,การตีบตัว,การหดตัว,การจำกัด,การควบคุม., See also: strictured adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
constrict(vt) บีบรัด,ทำให้หด,ทำให้ตีบ,ทำให้คอด
diphtheria(n) โรคคอตีบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
constrictตีบ, คอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
constrictive pericarditisเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบรัดตีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diphtheriaโรคคอตีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulmonary stenosis๑. ลิ้นพัลโมนารีตีบ๒. ท่อเปิดพัลโมนารีตีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stenosis, aorticลิ้นเอออร์ติกตีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stricture๑. การตีบ, การคอด, การหดแคบ [มีความหมายเหมือนกับ stegnosis ๒ และ stenochoria; stenosis]๒. ส่วนตีบ, ส่วนคอด, รอยคอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tight foldชั้นหินคดโค้งตีบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
vasoconstrictionการบีบหลอดเลือด, การตีบของหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atheromaอเธอโรม่า, อเธอโรมา, หลอดเลือดแดงใหญ่ของไตตีบตัน, เส้นเลือดอุดตัน [การแพทย์]
Atherosclerosisหลอดเลือดแดงแข็ง, ไขมันเกาะจับเส้นโลหิต, อาเธอโรสเคลอโรซิส, โรคอะเธอโรสเคลอโรซิส, เส้นเลือดแข็ง, หลอดเลือดแข็ง, โรคไขมันในเลือดสูง, การแข็งตัวของหลอดเลือด, โรคหลอดเลือดตีบแข็ง, หลอดเลือดแดงตีบ, ผนังของหลอดเลือดหนาและตีบ [การแพทย์]
Biliary atresiaท่อน้ำดีตีบตัน [TU Subject Heading]
Bronchospasmหลอดลมบีบเกร็ง,หลอดลมเกร็งตัว,หลอดลมหดตัว,การรัดตัวของกล้ามเนื้อหลอดลม,การหดตัวของหลอดลม,หลอดลมตีบ,หลอดลมหดเกร็ง,หลอดลมหดเกร็งการเกร็งของกล้ามเนื้อหลอดลม [การแพทย์]
Choanal Atresiaโคเอนัลอทรีเซีย;การตีบตันของช่องจมูก;รูจมูกปิดตัน [การแพทย์]
Diphtheriaคอตีบ [TU Subject Heading]
Dirty bombเดอร์ตีบอมบ์, ระเบิดนิวเคลียร์ที่มีฝุ่นกัมมันตรังสีเกิดขึ้นค่อนข้างมาก ปัจจุบันคำนี้หมายรวมถึง ระเบิดที่มีสารกัมมันตรังสีรวมอยู่ด้วยเพื่อให้มีการกระจายของกัมมันตภาพรังสี [นิวเคลียร์]
DT Vaccineวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก [การแพทย์]
DTP Vaccineวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบบาดทะยักและไอกรน [การแพทย์]
Duodenal Atresiaดูโอดินัมตีบตัน [การแพทย์]
Coronary stenosisหลอดเลือดหัวใจตีบ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
atrophy (vi.) ตีบ See also: เหี่ยว, ตีบ
take on (phrv.) ตีบนส่วนของร่างกาย Syn. take in
stenosed (adj.) ตีบแคบ
diphtheria (n.) โรคคอตีบ
stenosis (n.) การตีบของรู See also: การแคบเข้าของช่องเปิด
stricture (n.) การตีบตัน See also: การตีบของอวัยวะ Syn. stenosis
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
(MUSIC PLAYING ON STEREO)ตีบทแตกกระจุย เด็ดมาก
We hit Bruno Tattaglia this morning.เราตีบรูโน่ Tattaglia เช้านี้
We have the still life art class. We got volleyball and croquet.เรายังมีสอนงานศิลป แล้วก็มี วอลเล่บอล กับ เกมส์ตีบอล
Just think, you have more time for horseshoes and croquet.ก็คิดซะว่าคุณจะได้มีเวลาไปเล่นโยนห่วง หรือเล่นตีบอลมากขึ้นไง
I couldn't paint you a picture. I probably can't hit the ball out of Fenway.ผมวาดรูปไม่เป็น ผมตีบอลออกฟีนเวย์ทุกที
We got a hit on the truck at the Bonaventure.เราได้ตีบนรถบรรทุกที่บองอะวอง
And my time was running wild A million dead-end streets...และเวลาฉันผ่านไปเร็วเหลือเกิน ล้าน ๆ หนทางตีบตัน...
I'm the one that forced the issue. They're onto us because I suck as the bad cop.ฉันพลาดเองแหละ พวกนั้นเล่นเราได้เพราะฉันตีบทตำรวจเลวไม่แตก
This is diphtheria vaccine.- นี่เป็นวัคซีนคอตีบ
(clock chiming)(เสียงนาฬิกาตีบอกเวลา)
He suffered a stroke earlier today and went into surgery this afternoon.เขามีอากาเส้นเลือดในสมองตีบเมื่อเช้า และ เข้าผ่าตัดบ่ายนี้
..measles, mums, diphtheria, tetanus.....โรคหัด,โรคซึมเซา,คอตีบ, บาดทะยัก...
You are scary good at that.นายนี่ตีบทแตกกระจุยเลยน่ะ
Hey,did you read the part when she did the pyloric stenosis on the 3-week-old baby?เธออ่านตอนที่เธอผ่าตัด กระเพาะส่วนปลายตีบในทารกอายุ3สัปดาห์หรือเปล่า?
Negative for thrombosis and chagas.มันเป็นผลลบต่อต่อมน้ำเหลืองกับเส้นเืลือดตีบ
Multiple blood clots would tie together bowel ischemia, lungs, and the liver.เลือดติดขัด มัดทุกอย่างไว้ด้วยกัน ทั้งหลอดเลือดหัวใจตีบ ปอด และ ตับ
Made it hard to absorb vitamins, scarred your fallopian tubes.ทำให้การดูดซึมวิตามินยากขึ้น ทำให้ท่อนำไข่ตีบตัน
'Cause at the moment, he's effectively paying for all this himself.เพราะว่าในตอนนั้น\ มีเขาคนเดียวที่ต้องตีบทให้แตก
Stroke or no stroke, old school gangbang Mexicans don't help the Feds.โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือไม่ตีบ สมัยก่อนเป็นหัวหน้าแก๊งยาเม็กซิกันไม่ยอมช่วยรัฐบาลกลาง
Well,her airway was too swollen.They couldn't get-- but what would cause that kind of inflammation in her throat?นั่นก็เพราะ หลอดลมเธอตีบ และ มันไม่มีทางที่จะสอดท่อเข้าไปทางปากได้เลย
Understandable. Over the years I've played my part well.แต่ก็เข้าใจได้ หลังจากผมตีบทแตกมาหลายปี
Throw it in the fire.เราได้ตีบนภายใน, เขาถูกฆ่าใน Preasfintia
Anyway, you'd be pleased to know that Lustrate played in his role perfectlyช่างมันเถอะ... คุณคงดีใจ ที่รู้ว่าเลสเตรดตีบทแตกกระจาย
I did an unforgettable giles corey In "the crucible" senior year.ผมตีบทไจลส์ ควอลี่ย์ในเดอะครูซิเบิ้ล แตกกระจุยเลยครับสมัยเรียนปีสี่
Boy, you're good. You are mind-blowingly duplicitous. How do you do it?นึกว่าจะหุบปากเป็น เธอนี่เก่งชะมัดฃ์ตีบทสองหน้าได้แตกกระจุยเลย
Eight months into his assignment, there was an attack on a planet that we had a large team working on,แปดเดือนในการปฎิบัติหน้าที่ เคยมีการโจมตีบนดวงดาว ที่พวกเรากลุ่มใหญ่กำลังทำงานอยู่
Have you checked any of the bodies, found signs of an attack?คุณดูศพรึยัง เจอร่องรอยถูกโจมตีบ้างไหม?
On draboon, remember?โจมตีบนดราบูน จำได้ไหม
Cut off the circulation to your brain?มันทำให้ระบบเลือดหล่อเลี้ยงสมองตีบตันหรือไงกัน
I swear, I'm just waiting for the clock to hit midnightผมแค่รอให้นาฬิกาตีบอกเวลา.. เที่ยงคืนเท่านั้น..
Meanwhile, everything we know about him is coming to a head, and all we've got are blind alleys and cryptic messages.ในขณะที่ทุกอย่างที่เรารู้ เกี่ยวกับเขากำลังคลี่คลาย แต่เรื่องทั้งหมดนั่นก็ทำให้มืดมน ตีบตัน และเป็นสาระ ที่กำกวมไปหมด
You'll kill the part.แต่ผมสีทอง เธอต้องตีบทแตกแน่
I'd hate to think we could have prevented it.เกี่ยวกับการโจมตีบนโลก ฉันเกลียดการคิดว่า พวกเราสามารถขัดขวางมัน
All right, well, just go. Play nice.เอาล่ะ ไปได้ ตีบทให้แตก
To our home, they betterจะโจมตีบ้านเรา พวกมัน
Their veins are too narrow so the expansion occurs in the bones.เส้นเลือดดำตีบ เกิดการขยายตัวในกระดูก
Well, cowboy, you just jumped right in, didn't ya? I'm Dolly.ไง คาวบอย มาถึงก็ตีบทแตกเลยนะ ฉันดอลลี่
There hasn't been a shark attack on the island in forever.ไม่เอาน่า. มันไม่เคยมีฉลามโจมตีบนเกาะ มาก่อนเลย
(laughing) Might I interest ye fair maidens in some shared libation?โจมตีบุกยึดปราสาท สาวๆ สนใจมาเสิร์ฟเหล้าองุ่น
We're servants flogged?พวกเจ้าโบยตีบ่าวหรือ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีบ
Back to top