ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีนเขา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีนเขา*, -ตีนเขา-

ตีนเขา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีนเขา (n.) foothill See also: foot of the mountain, base of the hill Syn. เชิงเขา
English-Thai: HOPE Dictionary
piedmont(พีด'มอนทฺ) adj. ตีนเขา,เชิงเขา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
piedmont (n.) ตีนเขา
foothill (n.) เนินที่ตีนเขา
piedmont (adj.) ที่อยู่ตีนเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Senior Zhao, there are reinforcements at the foot of the mountain!ศิษย์พี่เตีย, พวกมันมีกำลังเสริมอยู่ที่ตีนเขา!
There they have mountains of 10,000 feet which are referred to-I believe-as foothills.ที่นั่นมีภูเขาสูงถึงหนึ่งหมื่นฟุต เขาถือว่านั่นเป็นแค่ เนินที่ตีนเขา
REPORTER: We're, we're close to the base of Mount Rainier.นักข่าว เราอยู่ใกล้ๆ ตีนเขาไรเนร์
He's the only one to ever make it to the bottom.เขาคือหนึ่งเดียวเสมอมา เขาอ่านออกไปจนถึงตีนเขา
There's a dirt road at the bottom of the hill.มีถนนลูกรังอยู่ตรงตีนเขา
The rainwater washes them down the hillsides as far as the sea.น้ำฝนได้ชะล้างหน้าดินลงสู่ ตีนเขาไปไกลจนถึงทะเล
I was working long-range recon on this village in the foothills near Kunar.หนูทำงานจารกรรม ในระยะห่างออกมา ภายในหมู่บ้านหนึ่ง ตรงตีนเขาใกล้เมืองคูนาร์
You must travel through the forest of Merendra, to the foot of Feorre mountain.ท่านต้องเดินทางไปที่ป่า เมเลินด่า ที่ตีนเขา ฟิออเร่
118 East to Sylmar, exit foothill towards arroyo.118 ตะวันออกของไซมาร์ ออกทางตีนเขาไปยังอาโรโย่
We'll set up AA guns on the foot of the hill.เราจะตั้ง ปตอ. ที่ตีนเขา
I don't know, maybe orphans, and they're laying on a hill, staring at the clouds, dreaming about the future.ไม่รู้สิ อาจเป็นเด็กกำพร้า และพวกเขานอนอยู่ตีนเขา จ้องมองไปที่เมฆ ฝันถึงอนาคต
Maybe you stalked this couple or you waited at the bottom of the hill for the right victims to come by.นายอาจจะตาม คู่รักคู่นี้ หรือนายจะรออยู่ที่ตีนเขา เพื่อรอเหยื่อเหมาะๆ ผ่านมา
We followed some tire tracks to the canyon edge... at the south side of town.เราตามรอยรถมาถึงตีนเขาทางใต้
If we can get to the maintenance hatch at the bottom of the hill, there's a sewer line 2.4 miles from here.ตรงทางระบายน้ำที่ตีนเขา -ห่างไปอีก 2.4 ไมล์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีนเขา
Back to top