ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีนตะขาบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีนตะขาบ*, -ตีนตะขาบ-

ตีนตะขาบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีนตะขาบ (n.) Nephrolepis biserrata Schott var. furcans Hort.
ตีนตะขาบ (n.) caterpillar tractor Syn. รถตีนตะขาบ
English-Thai: HOPE Dictionary
conveyor beltn. ยานพาหนะที่มีตีนตะขาบ
English-Thai: Nontri Dictionary
caterpillar(n) หนอนแก้ว,หนอนผีเสื้อ,ดักแด้,ตัวบุ้ง,ตัวด้วง,ตีนตะขาบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
caterpillar tractor (n.) รถตีนตะขาบ Syn. caterpillar vehicle, caterpillar
caterpillar vehicle (n.) รถตีนตะขาบ Syn. caterpillar

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีนตะขาบ
Back to top