ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีนคู้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีนคู้*, -ตีนคู้-

ตีนคู้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีนคู้ (n.) name of Thai vowel See also: accent mark, tone Syn. สระอู

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีนคู้
Back to top