ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีตนออกห่าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีตนออกห่าง*, -ตีตนออกห่าง-

ตีตนออกห่าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีตนออกห่าง (v.) break with friends Syn. ตีตัวออกห่าง, ตีจาก, เอาใจออกห่าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีตนออกห่าง
Back to top