ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีชิง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีชิง*, -ตีชิง-

ตีชิง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีชิง (v.) snatch See also: rob, plunder, pillage
ตีชิงวิ่งราว (v.) snatch and run away See also: rob and run away Syn. ฉกชิงวิ่งราว
English-Thai: Nontri Dictionary
despoil(vt) แย่งชิง,ตีชิง,ปล้น,ปล้นสะดม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีชิง
Back to top