ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีกลับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีกลับ*, -ตีกลับ-

ตีกลับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีกลับ (v.) send back See also: return Syn. คืนกลับ
English-Thai: HOPE Dictionary
kick(คิค) {kicked,kicking,kicks} v. เตะ,ถีบ,ตีกลับ,เตะฟุตบอล ได้คะแนน,เลิก,ต่อต้าน,ตีกลับ,มีกำลังวังชา n. การเตะ,การเตะลูกออกนอกเส้น,การไล่ออกจากงาน,การถีบกลับ (ของปืน) ,ข้อขัดแย้ง,การบ่น,พลังงาน,กำลัง,ความตื่นเต้น (อย่างมีความสุข) ,ความสนใจที่รุนแรงแต่ชั่วคราว,ล
overrule(โอ'เวอะรูล) adj. ตีกลับ,ลบล้าง,ไม่ยอมตาย,ส่งกลับ,ปกครอง,ใช้อำนาจเหนือ,บังคับอยู่,พิชิต, See also: overruler n., Syn. cancel
repel(รีเพล') vt. ขับไล่,ผลักออก,ตีกลับ,ต้านทาน,โต้กลับ,ด้านการซึมผ่าน,ยับยั้ง,ปฏิเสธ,ขจัด,ทำให้รังเกียจ vi. ขับไล่,ผลักออก,ทำให้รังเกียจ, See also: repellence,repelency n. repeller n., Syn. reject,refuse ###A. accept,attract
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hit back (phrv.) ตีกลับ See also: ฟาดกลับ, ชกกลับ, ต่อยกลับ, ตบกลับ Syn. strike back
kick back at (phrv.) โจมตีกลับ See also: โต้กลับ
return (n.) ลูกตีกลับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It wasn't too bad. The bullet bounced off the kneecap and out the other side.มันไม่ได้เลวร้ายเกินไป bullet ตีกลับ ปิดกระดูกสะบ้าหัวเ?
Try hitting back, jerk!ตีกลับมาเลย! ไอ้โง่!
You're going to take it back and through.ตีกลับอย่างนี้ แล้วก็ตี
"The breakfast with the built-in bounce.""อาหารเช้าด้วยในตัวในการตีกลับ".
Very good but brick not hit back.ดีมาก ... ... แต่อิฐไม่ได้ตีกลับ
And now back to Action News 5. Our top story tonight, "When Toys Attack. "กลับมาชมข่าวกันต่อที่ แอ็คชั่น นิวส์ 5 เรื่องเด่นคืนนี้ คือ 'เมื่อของเล่นโจมตีกลับ'
I can meet you at pine creek. Ennis Del Mar (DECEASED)เราไปเจอนายที่ห้วยสนได้นะ ลงชื่อ เอ็นนิส เดล มาร์ (ตีกลับ ผู้รับเสียชีวิต)
One bounce, it counts. My bad.หนึ่งตีกลับจะนับ ฉันไม่ดี
We're going on the offensive, R3.เรากำลังโจมตีกลับ อาร์ทรี
My check was returned for insufficient funds.เช็คของผมถูกตีกลับ เพราะบอกว่าเงินไม่พอ
Well, you saw for yourself what happened on the boat.คนของเราโดนพวกคริสเตียนตีกลับมา!
Chuck, uh, this came back in the mail for you.ชัค, จดหมายถูกตีกลับมา
If we send it to our friends, it's just gonna bounce around Dworkin.ถ้าเราส่งไปให้เพื่อน, มันจะตีกลับมาหาเรา
Don't do that. Don't turn this back on me.อย่าทำแบบนี้ อย่าตีกลับเรื่องนี้มาที่น้า
Yeah, and it's on the rebound.จริง และมันเป็นการตีกลับว่า
If all you do is thrash at your opponent, you're gonna get nailed.เธอจะโดนตีกลับจนแพ้ เธอยังมัวแต่คิด
Why? Wouldn't want any blowback from the triads.ไม่อยากโดนพวกไทรแอดตีกลับ
I give you a graceful way to spare my feelings, and you clobber me with facts.ผมทำดีกับคุณเพื่อจะบอกความรู้สึก และคุณกลับตีกลับผมด้วยความจริง
The Dark will note the vacuum in power and then pounce! Boop! All of which will lead to--ฝ่ายมืดจะโจมตีกลับแล้วก็.. สิ่งจะนำไปสู่..
The fiber analysis came back from the lab in L.A.ผลตรวจเยื่อตีกลับมา จากห้องแล็บที่แอลเอ
What we really need to worry about are microbursts, sudden downbursts of air associated with thunderstorms.สิ่งที่เราต้องกังวลจริงๆ ก็คือกระแสลมหวน ลมที่ตีกลับมากะทันหัน บวกกับพายุฝนฟ้าคะนอง
I only have two switches in my life-- one turns off my emotions, the other makes a car bounce.ฉันมีเพียงแค่สองสวิทช์ในชีวิตของฉัน ฉันจะปิดหนึ่งความรู้สึกของฉันไม่งั้น ไม่งั้นมันจะตีกลับเหมือนรถเช่า
WHICH BOUNCED THE SIGNAL ALL OVER THE GLOBEด้วยการตีกลับสัญญาณทั่วทุกมุมโลก
And other places, too, swinging back our way.ที่อื่นด้วย /ตีกลับมาทางเรา
Yes, because my automatic payments are bouncing right now.ใช่เพราะการชำระเงินอัตโนมัติของฉัน ถูกตีกลับได้ในขณะนี้.
And they won't run away when we hit back.และจะไม่หนีเมื่อเราโจมตีกลับ
So I called my bank to tear 'em a new one, and they told me my last paycheck was returned for insufficient funds... boss.ผมเลยโทรถามทางธนาคาร ให้ออกใบใหม่ให้ แต่เขาบอกว่า เช็คใบล่าสุดของผม ถูกตีกลับมาเพราะมีปัญหาเช่นกัน
One day, perhaps soon, they will strike back.วันหนึ่ง, บางทีอาจจะเร็ว ๆ นี้ พวกเขาจะตีกลับ
Attack Stig is back, everybody! Watch out! And across the line.สติกจอมตีกลับมาแล้ว ระวังด้วย และเข้าเส้นชัย
I sent him was returned to me, unopened.ฉันส่งให้เขา แต่มันถูกตีกลับ ในสภาพที่ยังไม่ได้ถูกเปิดด้วยซ้ำ
Right through the red light and hit the back of the car.ขวาผ่านไฟแดง และตีกลับของรถ.
Act like the dummy is real and the dummy's hitting back.การกระทำเช่นหุ่นที่เป็นจริง และหุ่นของตีกลับ
Your moobs, they bounce when you jump. It's like bad Baywatch.moobs ของพวกเขาตีกลับเมื่อ ที่คุณจะกระโดด มันก็เหมือนกับการที่ไม่ดีเบย์วอช
Text me, girl. I gotta bounce.ข้อความ ฉันสาวฉันต้องตีกลับ คุณรู้ว่าสิ่งที่ฉันพูดว่า
Looks like you've bounced from job to job.ดูเหมือนว่าคุณได้ตีกลับจากงานเพื่องาน
I found a credit card that won't bounce.ฉันเจอบัตรเครดิตที่ไม่ถูกตีกลับ
Play their fucking game and then bounce.เล่นเกมร่วมเพศของพวกเขาแล้วตีกลับ
Peer review threw it back at me.ตอนตรวจทานระดับเดียวกัน ถูกตีกลับ
And these defenders were just bouncing off him.และป้อมปราการเหล่านี้ถูกตีกลับมาปิดเพียงแค่เขา
I can see what he sees, the other monitor feeds, but the trace is bouncing.ผมเห็นในสิ่งที่เขาเห็น ภาพฟีดมาจากกล้องตัวอื่นๆ แต่ตามรอยไม่ได้ สัญญาณมันตีกลับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีกลับ
Back to top