ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีกระหนาบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีกระหนาบ*, -ตีกระหนาบ-

ตีกระหนาบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีกระหนาบ (v.) press on two sides Syn. โอบ, ล้อม, ประชิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We could blow up that truck, create a diversion, and flank 'em.เราระเบิดรถบรรทุกคันนั้นได้ เบี่ยงเบนความสนใจ แล้วตีกระหนาบ
They outflanked us, so we had to withdraw.ข้าศึกตีกระหนาบเรา เราต้องถอยทัพ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีกระหนาบ
Back to top