ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติดอยู่ในใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติดอยู่ในใจ*, -ติดอยู่ในใจ-

ติดอยู่ในใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดอยู่ในใจ (v.) be doubtful See also: be suspicious, be questionable, be dubious Syn. ค้างคาใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The image of him in an open field strumming his guitar was fixed in my mind like a picture in a frame that was screwed to the wall and wouldn't come off.ฉันนึกถึงภาพของเขาบรรเลงกีตาร์อยู่กลางทุ่งกว้าง... ...มันยังติดอยู่ในใจฉันแน่นเหมือนภาพถ่าย ...ที่ถูกขันสกรูติดกำแพงไม่มีทางเอาออก
You're a girl, and I'm a boy There's nobody around us"จะทำยังไงก็ ไม่หลับไม่นอน ภาพเธอยังสะท้อนติดอยู่ในใจ"
You stop carrying coraline around, Mick.เลิกอุ้นโคราลีน ติดอยู่ในใจนายได้แล้ว
Dad says some things are best left to the imagination.พ่อบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุด จะติดอยู่ในใจเราเสมอ
You know, someday, weeks will go by, maybe even years, it won't even cross our minds.รู้อะไรไหม วันๆนึง สัปดาห์ๆนึงจะผ่านไป บางที เมื่อเวลาผ่านไปเป็นปีๆ เรื่องพวกนี้ก็จะไม่\ แม้แต่ติดอยู่ในใจเราอีกต่อไป
So now we're trapped in Fischer's mind, battling his own private army.ดังนั้นตอนนี้เรากำลังติดอยู่ในใจของฟิสเชอร์, ต่อสู้กับกองทัพส่วนตัวของเขาเอง
I kept deeply in my heart all the good words you spoke to me.คำพูดของคุณมันติดอยู่ในใจชั้นน่ะค่ะ
I've had that man's death on my conscience for 20 years.การตายของชายคนนั้น ติดอยู่ในใจฉันมา 20 ปีแล้ว
But then you came over and it hit me: Why do that?แต่คุณก็มาที่นี่อีก แล้วมันก็ติดอยู่ในใจผม คุณมาทำไม?
I had so many things trapped inside of me that I couldn't say.ฉันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ติดอยู่ในใจ ที่ฉันไม่สามารถพูดออกมาได้
Did something happen in combat that might've, y'know, stuck with him?มีอะไรเกิดขึ้นในสงครามนั้น ที่อาจจะติดอยู่ในใจเขาหรือเปล่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติดอยู่ในใจ
Back to top