ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติดหมัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติดหมัด*, -ติดหมัด-

ติดหมัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดหมัด (adv.) immediately See also: very soon, all at once, suddenly, abruptly Syn. ทันทีทันใด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
God, I miss cocaine.โอ๊ย อยากโคเคนขึ้นมาติดหมัด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติดหมัด
Back to top