ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตามอำเภอใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตามอำเภอใจ*, -ตามอำเภอใจ-

ตามอำเภอใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามอำเภอใจ (adv.) arbitrarily See also: at will, wilfully, as desire, as one wish, without restraint Syn. ตามใจชอบ
English-Thai: HOPE Dictionary
arbitrary(อาร์'บิทระรี) adj. ตามอำเภอใจ,ไร้เหตุผล,เอาแต่อารมณ์,โดยพลการ,ตัดสินโดยผู้ตัดสิน (แทนที่จะโดยกฎหมายของรัฐ) . -arbitrariness n., Syn. capricious, frivolous)
capriccioso(คะพรีซีโอ'โซ) adj. ไม่แน่นอน,ตามอำเภอใจ
caprice(คะพรีส') n. อำเภอใจ,การเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอน,เพลงที่คิดตามอำเภอใจ, Syn. whim ###A. certainty
despotic(ดิสพอท'ทิค) adj. ซึ่งกดขี่,เผด็จการ,ซึ่งมีอำนาจเด็ดขาด,ตามอำเภอใจ, See also: despoticness n. ดูdespotic despotism n. ดูdespotic
facultative(แฟค' คัลเททิฟว) adj. ตามอำเภอใจ,เกี่ยวกับสิทธิ,เกี่ยวกับอำนาจ,
freak(ฟรีค) adj. ประหลาด,วิตถาร,นอกลู่นอกทาง,ตามอำเภอใจ,พิลึกพิลั่น. -n. ความคิดวิตถาร,สิ่งประหลาด,พฤติการณ์ตามอำเภอใจ,ฮิปปี้,ความวิตถาร,ผู้ติดยาเสพติด,ลาย,เส้น,ลายสี,ลายประหลาด vt.,vi. มีพฤติการณ์ประหลาด,ทำให้เป็นลายเส้นที่ประหลาด. -n. ลาย,เส้น,ลายสี,ลายประหล
haphazard(แฮพแฮซ'เซิร์ด) adj.,adv. ตามอำเภอใจ,ไม่มีการวางแผน,ส่งเดช,ไร้จุดหมาย, n. เหตุบังเอิญ,อุบัติเหตุ, See also: ness n., Syn. accidental
indiscriminate(อินอิสคริม'มะเนท) adj. ไม่เลือกเจาะจง,ตามอำเภอใจ,สุ่มตัวอย่าง,ขาดการพิจารณา., See also: indiscriminately adv. indiscriminateness n. indiscrimination n. indiscriminative adj., Syn. casual
liberal(ลิบ'เบอเริล) adj. ใจกว้าง,ใจป้ำ,โอบอ้อมอารี,ตามอารมณ์,ตามอำเภอใจ,มากมาย,อุดมสมบูรณ์ n. ผู้มีใจกว้าง,มีใจป้ำ,ผู้มีใจโอบอ้อมอารี,สมาชิกพรรคลิบเบอรัลของอังกฤษ, See also: liberalness n. ดูliberal, Syn. abundant ###A. stingy
megrim(มี'กริม) n. จิตใจที่เศร้า,ความหดหู่ใจ,การเอาแต่ใจ,การตามอำเภอใจ,อาการปวดศีรษะ ข้างเดียว
ramshackle(แรมแชค'เคิล) adj. โคลงเคลง,หลวม,จวนล้ม,ตามอำเภอใจ,ตามอารมณ์
self-assertionn. การยืนยันในความคิดของตัวเอง,การกระทำตามอำเภอใจ,ความอวดดี,ความเสือก., See also: self-asserting adj. . self-assertive adj., Syn. assertiveness
undisciplined(อันดิส'ซิพลินดฺ) adj. ไม่มีระเบียบวินัย,ไม่ได้รับการฝึกฝน,มั่ว,เปะปะ,ตามอำเภอใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
arbitrary(adj) โดยพลการ,ตามอำเภอใจ,ปราศจากเหตุผล
caprice(n) การทำตามอำเภอใจ,ความไม่แน่นอน
capricious(adj) ไม่แน่นอน,เอาแต่ใจ,ตามอำเภอใจ
despotic(adj) ซึ่งใช้อำนาจเด็ดขาด,ซึ่งกดขี่,เผด็จการ,ตามอำเภอใจ
freewill(adj) เต็มใจ,สมัครใจ,ตามอำเภอใจ
indiscriminate(adj) ไม่พิถีพิถัน,ไม่พิจารณา,ไม่เจาะจง,ยุ่งเหยิง,ตามอำเภอใจ
whimsical(adj) วิตถาร,แปลก,ชอบกล,ตามอำเภอใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
capricious powerอำนาจตามอำเภอใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
arbitrary (adj.) ตามอำเภอใจ See also: โดยพลการ, ตามใจชอบ, ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์, โดยการสุ่มเลือก, โดยไม่มีกฎเกณฑ์ Syn. dictatorial, discretionary
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"... they always hound me with one request.♪ ไล่ประชิดติดตามเอาตามอำเภอใจ
Death is whimsical today.ฆ่ากันตามอำเภอใจเลย วันนี้
This is so arbitraryแบบนี้มันทำตามอำเภอใจนี่
You come and go as you please. Always have and always will.แต่ก็รู้ว่าท่านไปไหนมาไหน ตามอำเภอใจอยู่แล้ว
It looks like he can't work his mojo just by twitching his nose. He's got to use verbal commands.ดูเหมือนว่า, เขาจะใช้พลังตามอำเภอใจไม่ได้นะ เขาต้องใช้คำพูดสั่ง
You can't just do whatever you want whenever you want.เธอจะทำอะไรตามอำเภอใจ ไม่ได้หรอกนะ
Then disregarding your own life, claiming that the suitcase is yours.จากนั้นคุณก็ทำอะไรตามอำเภอใจของคุณ, เรียกร้องว่ากระเป๋าใบนั้นเป็นของคุณ
You thought I loved him.หากเจ้าทำอะไรตามอำเภอใจ
No, Jessica, you absolutely cannot kill anybody you want.ไม่เจสสิก้า คุณจะฆ่าคนตามอำเภอใจไม่ได้
Sorry,Andrew.นายแค่ไม่มีสิทธิ์ทำอะไรตามอำเภอใจนะ
I'm not in the habit of ruining people's reputations on a whim.ผมไม่มีทางทำลายชื่อเสียงตัวเอง ด้วยการกระทำตามอำเภอใจหรอกนะ
Magic is not a toy for you to use or abuse as you see fit.เวทยืมนต์ของเธอไม่ใช่ของเล่นที่เธอจะเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะ หรือเอาไปใช้ตามอำเภอใจ
Can he dare slay one of the chieftains as he pleases?เขากล้าฆ่าหัวหน้าเผ่าตามอำเภอใจ
What, it's just arbitrary with you?- นี่ คุณแค่ทำตามอำเภอใจรึไง?
Yes, it is arbitrary! Fight anyone for any reason!ใช่เลย ตามอำเภอใจ\ อัดใครก็ได้ เพราะอะไรก็ได้
So I've spent the last 18 years of my life listening to you whine about the things you could've done without me, and I have no right?ฉันถึงอยู่มาตั้ง สิบแปดปี เพื่อคอยฟังว่า คุณทำนั่นนี่ไม่ได้ตามอำเภอใจ เพราะฉันไม่มีสิทธิ์?
A jumped-up jackeroo from the outback.แล้วกษัตริย์ทรงเลือกทำตามอำเภอใจ
What I did was not on a whim.สิ่งที่ฉันทำลงไปมันไม่ตามอำเภอใจ
Oh, please, this whole direction thing is totally arbitrary!- โอ้ ขอร้องล่ะ ทิศทั้งหมดที่คุณชี้ คุณกำหนดไป ตามอำเภอใจทั้งนั้น!
You are free to pillage and terrorize as you please.มีอิสระ ไปปล้นสะดมและ ข่มขวัญคนอื่นได้ตามอำเภอใจ
♪ And you played it ♪ ♪ Tears are gonna fall ♪*แต่เธอกลับใช้มันตามอำเภอใจ* [น้ำตาจะต้องตกใน]*
♪ To the beat ♪ ♪ Rolling in the deep ♪*ตามอำเภอใจ* [ให้เจ็บจนบาดขั้วหัวใจตาย]*
It's an indiscriminate pile of rubbish.เป็นตามอำเภอใจของกองขยะ
Which is an incredibly arbitrary thing to celebrate.ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำตามอำเภอใจ อย่างไม่น่าเชื่อที่จะฉลอง
Yes, and we agreed that you will never commandeer division assets without my permission ever again.ใช่ พวกเราตกลงกันว่า คุณจะไม่สามารถใช้อำนาจได้ตามอำเภอใจ ทรัพยากรของดิวิชั่น ฉันมีสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียว
She's too calculated to do it on a whim.เธอเป็นคิดคำนวณรอบคอบ เกินกว่าที่จะทำตามอำเภอใจ
You can do whatever you like to your heart's content.คุณคิดจะทำอะไรก็ทำไปได้ตามอำเภอใจ โอเคมั้ย
And the main cause of this is because you allowed the terrorists to do as they please.และที่มันเป็นแบบนี้ ก็เพราะพวกคุณปล่อยให้พวกผู้ก่อการร้ายทำตามอำเภอใจ
I wander the universe with my friend, Troy, doing whatever I want.ผมท่องจักรวาลไปกับเพื่อนผม ทรอย ทำทุกอย่างตามอำเภอใจ
It's a sadomasochistic role play scenario, a game, essentially, in which a cabal of men tell their submissives they can trade their slaves at their whim.มันคือบทบาทหนึ่ง ของการแสดงบทซาดิสม์มาโซคิส (มีความสุขกับการเจ็บปวด) โดยหลักแล้วมันเป็นเกมฃึ่ง กลุ่มคนร้ายจะบอกกับผู้ยอมจำนนว่า พวกเขาสามารถซื้อขายทาสของเขา ได้ตามอำเภอใจ
We can't have Earthmen projecting themselves over here, leaping about, causing all manner of disruption.เราปล่อยให้มนุษย์ เคลื่อนย้ายตัวเองตามอำเภอใจ กระโดดไปมา สร้างความปั่นป่วนวุ่นวายไม่ได้
I'm neither brutal nor capricious.ผมไม่ได้โหดร้ายหรือทำอะไรตามอำเภอใจขนาดนั้น
If I start using magic to fulfill my every whim, then I'm just Fiona.ถ้าฉันเริ่มใช้เวทย์มนตร์ เพื่อทำตามอำเภอใจของตัวเอง งั้นฉันก็เป็นเหมือนฟิโอน่า
This is about us having a family.การทำตามอำเภอใจ นี่มันเรื่องการมีครอบครัวของเรา
If I burden myself with a little helpmate during my adventures, this is not out of sentiment or caprice, it is that he has many fine qualities of his own that he has overlooked in his obsession with me.ถ้าผมเพิ่มภาระให้ตัวเองด้วยการหาเพื่อนผู้ช่วยในการผจญภัยนี้ มันไม่ใช่เพราะอารมณ์หรือทำตามอำเภอใจ มันเป็นเพราะเขามีคุณสมบัติดีๆมากมาย ที่เขามองข้ามตัวเองไป เพราะเค้าหลงชื่นชมผมอยู่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตามอำเภอใจ
Back to top