ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตามยาว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตามยาว*, -ตามยาว-

ตามยาว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามยาว (adv.) lengthwise See also: lengthways Ops. ตามขวาง
English-Thai: HOPE Dictionary
bilge keeln. โครงสันเรือตามยาวแต่ละข้าง
bilge piecen. โครงสันเรือตามยาวแต่ละข้าง
channel(แชน'เนิล) n. ช่องแคบ,ช่อง,ทางน้ำไหล,ทางเดินเรือ,ราง,วิถีทาง,แนวทาง,ทางผ่าน,ท่อ -vi. นำผ่านทาง,บุกเบิกทาง,ขุดทาง,ขุดทางน้ำ,นำทาง, See also: channeler,channeller n. ร่องข้อมูลช่องหมายถึงร่องข้อมูลหรือแถวสำหรับบันทึกข้อมูลตามยาวลงบนกระดาษหรือแถบบันทึกแม่เหล็ก (magnetic tape) หรืออาจหมายถึงช่องทางเข้าออกของหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล (input/output channel) ซึ่งติดต่อกับตัวประมวลผล (processor)
chromatidn. ส่วนตามยาวที่โครโมโชมแบ่งตัวออกเป็น2 ส่วนตามยาว
complicate(คอม'พลิเคท) {complicated,complicating,complicates} vt. ทำให้ซับซ้อน,ทำให้ลำบาก,ทำให้ยุ่งเหยิง adj. ยุ่งเหยิง,ยุ่งยาก,ซับซ้อน,พับหรือซ้อนตัวเอง,พับหรือซ้อนตัวเองตามยาว, Syn. confuse,confound
compressed(คัมเพรสดฺ') adj. ซึ่งถูกอัด,ซึ่งอัดหรือกดเข้าด้วยกัน,ซึ่งแบนตามยาว,ซึ่งมีส่วนสูงมากกว่าส่วนกว้าง
endwaysadv. ปลายสุด,ตามยาว,ไปทางปลาย, Syn. endwise
fore-and-aftadj. ขนานกับลำเรือ หัวและท้ายเรือ,ตามยาวของเรือ
half-breadth planแผนผังกึ่งลำเรือตามยาว
keel(คีล) n. กระดูกงูเรือ,โครงเรือ,สันตามยาว เรือ.,สีย้อมแดงชนิดหนึ่ง vt.,vi. พลิก,คว่ำ,เอียง,ทำให้เย็น (โดยเฉพาะจากการพัด) -Phr. (on an evenkeel,ในสภาพที่สมดุลหรือมั่นคง) .
lengthwise(เลงธฺ'ไวซ) adj.,adv. ตามยาว., Syn. lengthways
lineate(ลิน'นีเอท) adj. เป็นเส้น,เป็นเส้นตามยาว,เป็นลายเส้น, Syn. striped,lineated
longitude(ลอง'จิทูด) n. ระยะตามยาวของพื้นผิวโลก,ระยะตามยาว
longitudinal(ลอง'จิทูด'ดะเนิล) n. ตามยาว,เกี่ยวกับแกนยาวของร่างกาย,จากหัวไปยังหาง. n. ส่วนตามยาว.
longwise(ลอง'ไวซ) adj.,adv. ตามยาว., Syn. longways
metaphaseเป็นระยะที่สามของการแบ่งตัวแบบ mitosis chromatid ทุกอันเริ่มแยกตัวไปตามยาว อย่างละครึ่งเท่า ๆ กัน
radius(เร'เดียส) n. รัศมี,เส้นรัศมี,ความยาวของรัศมี,ส่วนที่รัศมี,อิทธิพล,ขอบเขต,กระดูกแขนท่อนนอก,เส้นเลือดดำตามยาวที่สำคัญในส่วนหน้าของปีกแมลง pl. radii,radiuses
tandem(แทน'เดิม) adv.,adj. เรียงตามหลังกัน,n. ม้าสองตัวที่ผูกเรียงตามยาว
vertical(เวอ'ทิเคิล) adj. ซึ่งตั้งตรง,ซึ่งตั้งฉากกับแนวราบของขอบฟ้า,ตรงดิ่ง,เกี่ยวกับหรืออยู่บนจุดสุดยอด,ตามยาว,เกี่ยวกับกระหม่อม,เกี่ยวกับกลางกบาล,เกี่ยวกับการรวมกำลังผลิต หรือจำหน่ายสินค้าชนิดหนึ่ง n. สิ่งที่ตั้งตรง,ตำแหน่งที่ตั้งตรง,แนวตั้งฉาก คำศัพท์ย่อย:
warpwise(วอร์พ'ไวซ) adv. ตามแนวตรง,เป็นมุมฉาก,ตามยาว
whipsaw(วิพ'ซอ) n. เลื่อยที่ใช้คน2คนเลื่อยในการตัดไม้ตามยาว vt. ตัดด้วยเลื่อยดังกล่าว,หลอกลวง,ทำให้พ่ายแพ้สองทางในขณะเดียวกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
endways(adv) ปลายทาง,ปลายสุด,ตามยาว,เรียงกัน,ต่อกัน
FORE-AND-fore-and-aft(adj) ตามยาวของตัวเรือ,ขนาดลำเรือ
lengthwise(adv) ตามยาว
longitudinal(adj) เกี่ยวกับเส้นลองจิจูด,ตามยาว,เกี่ยวกับเส้นแวง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
longitudinalตามยาว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
complicateพับตามยาว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
convolute๑. ม้วนตามยาว [ใบ]๒. บิดเวียน [มีความหมายเหมือนกับ contorted] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
long axis๑. แกนตามยาว๒. แกนฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
chromatidโครมาทิด, ส่วนของโครโมโซมที่เกิดจากการแบ่งตัวตามยาวออกเป็นสองส่วน แต่ยังไม่หลุดออกจากกัน เกิดในระยะโพรเฟสของการแบ่งเซลล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Longitudinalตามแนวตั้ง, ตามยาว, แบบตามยาว, การตรวจตามยาว, การสำรวจระยะยาว, ด้านยาว [การแพทย์]
prophaseระยะโพรเฟส, ระยะหนึ่งของการแบ่งเซลล์ถัดจากอินเตอร์เฟส เป็นระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายในนิวเคลียส คือแต่ละโครโมโซมจะหดตัวสั้นลงปรากฏให้เห็นเป็นท่อนและแบ่งตัวตามยาวเป็น 2 โครมาทิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
rarefactionส่วนขยาย, บริเวณหนึ่งของตัวกลางซึ่งมีความหนาแน่นของโมเลกุลน้อยกว่าบริเวณใกล้เคียงในขณะที่มีคลื่นตามยาวเคลื่อนที่อยู่ในตัวกลางนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lengthways (adv.) ตามยาว Syn. longwise, longways, longitudinally
lengthwise (adv.) ตามยาว Syn. lengthways, longwise, longways, longitudinally
longitudinal (adj.) ตามยาว
longitudinally (adv.) ตามยาว Syn. lengthways, longwise, longways
longways (adv.) ตามยาว Syn. lengthwise, longwise
longwise (adv.) ตามยาว Syn. lengthwise, longways
warpwise (adv.) ตามยาว See also: ตามแนวตรง
meridian (n.) เส้นวงกลมที่ลากผ่านขั้วโลกเหนือและใต้ตามยาว See also: เส้นแวง
tandem (n.) รถม้าสองล้อซึ่งใช้ม้าสองตัวลากเรียงตามยาว
tandem (n.) ม้าสองตัวซึ่งผูกเรียงตามยาว
tractile (adj.) ซึ่งดึงออกเป็นเส้นตามยาวได้
warp (n.) กลุ่มเส้นด้ายตามยาว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So I put it lengthwise, along the outside edge.ดังนั้นผมเลยวางมันตามยาว เป็นแนวเดียวกับขอบด้านนอก
See, the Taj was designed using axial force, a series of internal forces along a longitudinal axis.ดูนั่นซิครับ ทัชมาฮาล ถูกออกแบบโดยใช้แกนบังคับ ชิ้นส่วนภายนอกขนานไปตามยาวกับแกน
If you're trying to kill yourself, cut vertically.ถ้าเธอพยายามจะฆ่าตัวตาย ก็กรีดตามยาว
Take a look at these longitudinal fractures to the femur.ลองดูนี่ซิ กระดูกต้นขาแตกไปตามยาว
See the linear striations on the victim's right lunate and trapezium?ลองดูที่กระดูกตามยาว บนด้านขวาของเหยื่อ กระดูกรูปจันทร์เสี้ยวบนข้อมือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตามยาว
Back to top