ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาชั่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาชั่ง*, -ตาชั่ง-

ตาชั่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาชั่ง (n.) balance See also: scales, steelyard Syn. เครื่องชั่ง, คันชั่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
balance(แบล'เลินซฺ) n. ความสมดุล,ดุลยภาพ,สติ,ความสุขุม,ตาชั่ง,ตาเต็ง,ตาชู,คันชั่ง,งบดุล,ยอดยกไป,ปิดบัญชีคงเหลือ,จำนวนเหลือ,กลุ่มดาวตราชู vt. ทำให้สมดุล, Syn. symmetry -Conf. rest
scalable(สเค'ละเบิล) adj. ปีนได้,ไต่ได้มชั่งได้,ใช้ตาชั่งชั่งได้, See also: scalableness n. scalably adv.
scale 1(สเคล) n. ตาชั่ง,เครื่องชั่ง,ตาชู,จานตาชั่ง,น้ำหนัก,สะเก็ด,เกล็ดปลา,เกล็ด,กาบ,คราบ,เปลือก,หินปูนที่เกาะฟัน, (ตา) ต้อ,สนิมน้ำ,คราบน้ำ vt. เอาสะเก็ดหรือเกล็ดออก,เอาเกล็ดออก,เอาคราบออก,เอาเปลือกออก vi. ตกสะเก็ด (สะเก็ด,เกล็ด,เปลือก,คราบ) ร่วงหล่น
scaler(สเคล'เลอะ) n. ผู้ลอกเอาเกล็ดออก,ผู้ลอกเอาเปลือกออก,สัตว์ที่ลอกคราบ,ผู้ชั่งตาชั่ง,ผู้ทำหน้าที่วัด (ตามมาตราส่วน) ,ผู้ใช้ไม้บรรทัดวัด
spring balancen. ตาชั่งระบบสปริง
steelyardn. ตาชั่งจีน,ตาชั่งยกได้ที่มีลูกตุ้ม
tongue(ทัง) n. ลิ้น,คารม,สำนวนภาษา,ชนชาติ (ซึ่งใช้ภาษาต่างกัน) ,แผ่นลิ้นของเครื่องดนตรี,เข็มตาชั่ง, (แผ่นดิน) แหลม,เดือย,เดือยตัวผู้,หมุด vt.,vi. เปล่งเสียงจากการกระทบของลิ้น,แตะด้วยลิ้น,ด่า,ดุ,ใช้ลิ้นเลีย,ใช้ลิ้นช่วยในการเป่าเครื่องดนตรี,ทำรางลิ้น,พูด,เอ่ย
English-Thai: Nontri Dictionary
balance(n) ความสมดุล,ดุลยภาพ,คันชั่ง,ตาชู,ตาเต็ง,ตาชั่ง
needle(n) เข็มเย็บผ้า,เข็มฉีดยา,เข็มฟัก,เข็มทิศ,เข็มตาชั่ง
scale(n) สะเก็ด,เกล็ด,เปลือก,มาตราส่วน,ตาชั่ง,อัตรา,คราบหินปูน
steelyard(n) ตาชั่งจีน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
steelyard (n.) ตาชั่งจีน
pan (n.) จานตาชั่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Scales of justice?ตาชั่งแห่งความยุติธรรมเหรอ?
Do you wanna step on the scales?ช่วยขึ้นไปบนตาชั่งด้วย
We are not tipping the scales of good and evil so you can be entertained.ถ้าเราปล่อยให้ตาชั่งนี่เพี้ยน เราอาจจะมีไรหนุกๆ
Yeah, yeah. I could have knocked over the scales of good and evil... and changed the destiny of every character in Fairytale Land.ใช่ ใช่ ฉันรู้ ฉันทำ ตาชั่งความดีความเลวหล่น
The prince defeats Frieda... we fix the scales of good and evil... and the boss doesn't have to know!เจ้าชายชนะฟรายด้า.. เราแก้ไขตาชั่งแห่งความดีความเลว... และเจ้านายก็ไม่ต้องรู้!
So if Frieda hadn't tipped the scales... the prince and I would have gotten married?อืม ถ้าฟราด้าไม่ได้ปรับตาชั่ง เจ้าชาย กับ ฉัน จะได้แต่งงานกัน ?
We have to fix the scales and save the kingdom.เราต้องแก้ตาชั่ง และกู้อาณาจักรกลับคืนมา
Here's the plan. You guys fix the scales.เอาล่ะ นี่คือแผนนะ นายสองคนไปซ่อมตาชั่ง
We have here a scales that balances two different things.ตรงนี้เรามีตาชั่งซึ่งมีสมดุลของของสองสิ่งที่แตกต่างกัน
On the other side of the scales, the entire planet.อีกข้างหนึ่งของตาชั่ง โลกทั้งใบ
Let me get my scale.ขอไปหยิบตาชั่งมาก่อน
Get it going. Grab the scale. Let's get me out of here.เร่งมือเข้า หยิบตาชั่งมาเร็ว ฉันจะได้รีบไปจากที่นี่
Where are you, you little fucker?ฉันเก็บตาชั่งไว้ที่ไหนหว่า
The cops around here are like butchers, always got their thumbs on the scales.ตำรวจอยู่เต็มทุกที่ไปหมดยังกะร้านขายเนื้อ ที่มักจะมือนิ้วโป้งของพวกเขามือติดตรงตาชั่ง
With the fate of an american city in the balance?ชะตากรรมของพลเมือง อเมริกันที่อยู่บนตาชั่ง?
I mean, leaving the intestines on the scale wasn't done by accident.คือผมหมายถึง ไส้คนที่อยู่บนตาชั่งน่ะ มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆ
I mean, leaving the intestines on the scale wasn't done by accident.ไอ้การทิ้งไส้คนไว้บนตาชั่งเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆ
And put it on the scale.แล้วเอามันวางบนตาชั่ง
Using magic and illusion to even the scales of justice.การใช้เวทมนตร ภาพลวงตาและแม้แต่ตาชั่งแห่งความยุติธรรม.
Or put it on a scale?หรือเอาชั่งตาชั่งล่ะ
As space continued to expand, cosmic evolution unfolded on grander scales.วิวัฒนาการของจักรวาลกาง ออกบนตาชั่งยิ่งใหญ่ ในฐานะที่เป็นรุ่นแรก ของดาวเสียชีวิต
Ladies and gentlemen, stepping to the scales,ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย ที่จะก้าวขึ้นตาชั่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาชั่ง
Back to top