ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาขวาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาขวาง*, -ตาขวาง-

ตาขวาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาขวาง (adv.) resentfully See also: angrily, infuriatingly
ตาขวาง (adv.) resentfully See also: angrily, infuriatingly
ตาขวาง (v.) give a sharp and angry look See also: give harsh stare

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาขวาง
Back to top