ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตากหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตากหน้า*, -ตากหน้า-

ตากหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตากหน้า (v.) endure shame See also: be constantly gazed by the public, be shameless enough to (go and ask his mercy) Syn. แบกหน้า, บากหน้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตากหน้า
Back to top