ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั๊กแตนปาทังกา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั๊กแตนปาทังกา*, -ตั๊กแตนปาทังกา-

ตั๊กแตนปาทังกา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั๊กแตนปาทังกา (n.) patanga See also: a species of grasshoppers, locust

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั๊กแตนปาทังกา
Back to top